Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické využívání zařízení techniky prostředí

Zásadní snižování nákladů na provoz pak vede z důvodů úspor energií k omezování provozu technických zařízení. Navíc snižování počtu a odbornosti pracovníků provozu je příčinou neefektivního způsobu provozu. Instalované zařízení pak není využívané v plném rozsahu svých technických možností a výsledkem je nedodržování požadovaných parametrů v klimatizovaných prostorách.

Úvod

Ne všechna zařízení techniky prostředí po své realizaci a při následném provozu splnila vše, co se od nich očekávalo. Příčiny mohou být již ve fázi projektu, úsporách na nevhodných místech, nedostatcích při realizaci, uvedení do provozu a vlastním provozování. Prakticky každé nové zařízení techniky prostředí je unikátní a je nutné počítat s tím, že všechny uvedené fáze budou vyžadovat dostatek času, pozornosti a profesionality zúčastněných, jako nutných podmínek k odstranění všech nedostatků a vyladění celého systému.

Dokumentace

Obr. č. 1 – jedna „stránka“ z prováděcí dokumentace vestavby kanceláří za cca 8 mil. Kč
Obr. č. 1 – jedna „stránka“ z prováděcí dokumentace vestavby kanceláří za cca 8 mil. Kč

Již ve stadiu zpracování dokumentace se zásadně rozhoduje o technických vlastnostech zařízení techniky prostředí. Přesto není dokumentaci často věnována pozornost, kterou by si zasloužila. Začíná být běžné, že střední stavby, a to zejména vestavby a rekonstrukce (náklady 1–10 mil. Kč), se staví na základě jen zběžné studie. Samozřejmě bez kót, výkazů výměr a bez vyřešení dopadů na jednotlivé profese. A často navíc bez stavebního povolení. Vše se řeší v průběhu výstavby, což stojí peníze (většinou dodavatele) a čas, za jehož dodržení bez ohledu na změny odpovídá opět dodavatel.

I pokud se dokumentace zpracovává, bývá na ní patrné, jak narychlo byla zpracována. Rekonstrukce a vestavby jsou často projektovány bez obhlídky stavby a bývají zapracovány do předložené a často neodpovídající dokumentace.

Jenom jeden příklad: Při vestavbě lékárny do stávající polikliniky měla být vytvořena hala vybouráním příček. Teprve při bourání se zjistilo, že projekt vycházel z neplatné dokumentace stavby a výškový rozdíl podlah byl cca 1 m.

Při tvorbě dokumentace pro provádění stavby větších objektů se opomíjí hledání optimálního řešení návrhu. Při vlastním zpracování dokumentace pro provádění stavby není vypracována koordinace profesí nebo je zpracována zcela nedostatečně a bez řezů v kritických místech. Až v průběhu realizace se řeší, zda a za jakých opatření se podaří instalovat všechny rozvody, zejména ty nejproblematičtější jako jsou rozvody vzduchu a odpadů.

A ještě několik nenavazujících poznámek:

 • Při rozpříčkování velkých prostor se přehlíží skutečnost, že do každého prostoru musí být vzduch přiveden a v odpovídajícím množství i odveden. V jedněch prostorách pak zůstává jen přívod vzduchu, vedle jen odvod. Větrání je pak zcela nefunkční a jsou problémy s přetlakem. Konkrétně v jedné bance byl vytvořen zabezpečený prostor s pancéřovanými a těsnými dveřmi. Vstup byl možný jen po vypnutí přívodního ventilátoru.
 • Projektant neřeší, jakým způsobem bude prováděna údržba zařízení včetně zcela běžné výměny filtrů. Pro nedostatek prostoru nelze provádět výměnu částí zařízení a filtrů. Přístupy je třeba zajistit i k požárním klapkám, uzavíracím armaturám, čistícím kusům kanalizace a ke všem ostatním technologiím vyžadujícím údržbu.

  Obr. č. 2 – přístup k čistícímu kusu vyžadující demontáž VZT potrubí nebo otočení kanalizačního potrubí
  Obr. č. 2 – přístup k čistícímu kusu vyžadující demontáž VZT potrubí nebo otočení kanalizačního potrubí
  Obr. č. 3 – v tomto případě přístup zajistil čas
  Obr. č. 3 – v tomto případě přístup zajistil čas

  Současně je nutno řešit i transportní cesty pro výměnu jednotek po jejich dožití. Zejména u zdrojů chladu nebo náhradního zdroje elektrického proudu není výjimkou, že v průběhu stavby byla tato zařízení instalována v suterénu a nad nimi byly následně provedeny betonové podlahy. Transportovat se musí i náhradní díly. Kdysi jsem velmi těžko vysvětloval jednomu architektovi, že pokud na střeše objektu umístil sklady a klimatizační jednotky, měl by navrhnout jiný přístup než úzké točité schodiště. Transportovat elektromotor o váze cca 180 kg po točitých schodech může pak být dost velký problém.
 • Zařízení, která jsou zapojena do kaskády, je nutno hydraulicky ošetřit (nejlépe prostřednictvím zařízení pro měření a regulaci) tak, aby nedocházelo k obtoku přes sousední zařízení.
 • Návrh je nutno řešit i koncepčně s ohledem na předpokládaný technický vývoj. Např. konkrétní obchodní dům nemá vůbec vytápění vzhledem k extrémně vysoké tepelné zátěži 35 W/m² od osvětlení. Otázka je, jak se bude vytápět po přechodu na úsporné zdroje světla.
 • Návrhy jsou z časových (a asi i finančních) důvodů řešeny bez hledání optimálního řešení a to jak z hlediska investic, tak nákladů na provoz a výsledného komfortu. To se týká zejména systému měření a regulace. Udávají se možné úspory na energiích až 30 %, což považuji za výjimečné. Nicméně se jedná o velmi značné náklady. Extrémní příklad pochází z jedné administrativní budovy, kde zcela zkolaboval systém měření a regulace a byl po celou topnou sezónu řízen ručně, mimo jiné i otevíráním oken. Objektivně po přepočtu srovnání s předchozí zimou byla spotřeba tepla více než dvojnásobná!
 • Obecně úspory na systému měření a regulace nejsou optimální. Cena systému je cca 12 % z ceny technických zařízení budov a úspory na něm mohou být příčinou špatné funkce celého systému techniky prostředí.
 • Zanedbává se řešení útlumu hluku přeslechem mezi jednotlivými prostorami a vzájemně mezi jednotlivými pracovišti. To se týká jak stavebních konstrukcí, tak zejména rozvodů vzduchu. Nepochopení problematiky projektantem nebo montéry dokazuje občasné umístění tlumičů hluku na potrubí před odtahový ventilátor.

Realizace a předání stavby

Termíny na realizaci výstavby jsou obecně velmi krátké. Problémy vznikají i při minimálních časových skluzech, které jsou velmi často zapříčiněné vyžádanými změnami v průběhu stavby. Spěch a vynucené nedodržování technologických postupů ovlivňují kvalitu odvedené práce. Jedním z takto vzniklých problémů jsou netěsnosti vzduchotechnického potrubí. Úbytek vzduchu v rozvodech lze obvyklými způsoby měření jen stěží přesně zjistit. I zdánlivě zanedbatelné netěsnosti rozvodů mohou zásadně ovlivnit distribuci vzduchu.

Na provedení dílčích a komplexních zkoušek bývá velmi málo času, někdy vůbec žádný. Zejména u systému měření a regulace, který se realizuje až na závěr stavby, nezbývá čas na dokončení, a proto nebývá vždy zcela funkční. Stavba se pak předává s nevyzkoušenými technologiemi a návaznostmi jednotlivých činností. To se řeší dodatečně za provozu reklamacemi a vlastními silami obsluhy.

Zaregulování vzduchotechniky, které je pracné a časově náročné, se provádí jen symbolicky nebo dokonce vůbec. Oporu nelze očekávat ani od stavebního úřadu, kterému ke kolaudaci zcela postačí protokol a případy, kdy si hygienik ověřil, zda je zařízení vůbec funkční, jsou zcela výjimečné.

Provoz

Představme si ideální situaci, kdy provozovatel získal plně funkční zařízení, řádně zaregulované a odzkoušené, a má rovněž k dispozici dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel stavby mohl veškeré tyto činnosti provádět jen po krátkou dobu v určitém ročním období. Obsluha celého zařízení bude postupem času, tj. během změn venkovního počasí, nucena provádět korekce hlavně v oblasti měření a regulace tak, aby celé zařízení pracovalo hospodárně s minimálními náklady na spotřebu energie a na opravy a údržbu. K tomu je potřeba, aby personál obsluhy znal představy projektanta o provozování jím navrženého zařízení, příslušné základní fyzikální zákonitosti a základy funkce jednotlivých použitých komponentů. Jako samozřejmost se předpokládá potřebná odborná úroveň pracovníků obsluhy a detailní znalost celého provozovaného systému.

Obr. č. 4 – kapající voda z potrubí byla zachycována do jímky vložené do podhledu, nashromážděná voda se nikam neodváděla a postupně se podhledy pod jímkou rozpadly
Obr. č. 4 – kapající voda z potrubí byla zachycována do jímky vložené do podhledu, nashromážděná voda se nikam neodváděla a postupně se podhledy pod jímkou rozpadly

Skutečnost bývá však zcela jiná. Kvalifikace pracovníků obsluhy je čím dále tím horší. Běžně se setkávám s případy, kdy obsluha nemá ani elementární znalosti o funkci svěřeného zařízení, činnosti zařízení měření a regulace, a to nemluvím o znalostech teoretických základů včetně diagramu h-x. Systém vzdělávání pracovníků provozující klimatizaci v objektech prakticky neexistuje. V minulých letech, a to i za hlubokého socialismu, odborná sekce provozovatelů klimatizačního zařízení Komitétu životního prostředí ČSVTS pořádala pravidelně kurzy na téma obsluhy zařízení techniky prostředí. Dnes je něco takového považováno za zbytečnost a bylo mi několikrát naznačeno, že vynakládat čas a peníze na zvyšování odbornosti je nesmysl. Dokonce nejsou peníze ani na absolvování nebo obnovování legislativou předepsaných zkoušek pro práce ve výškách, práce se zvýšeným požárním nebezpečím, apod.

Předpokládalo se, že specializované firmy, které provozují TZB, budou mít k dispozici vysoce kvalifikované pracovníky. Opak je pravdou a situace se stále zhoršuje. Dodavatelské firmy jsou z konkurenčních důvodů nuceny přistupovat na ceny, za které není i na první pohled reálně možné požadované a potřebné práce provádět. Ty se provádějí často jen na papíře. O provádění preventivní údržby se dnes prakticky již nedá mluvit. To samozřejmě velmi negativně ovlivňuje životnost provozovaných zařízení.

Obr. č. 5 – stav rozvodů tepla ve výměníkové stanici
Obr. č. 5 – stav rozvodů tepla ve výměníkové stanici

A to nemluvím o provádění předepsaných revizí. Jsou objekty, ve kterých není k dispozici ani jediný doklad, počínaje revizemi a dokumentací skutečného provedení stavby konče. Naopak jsem se několikrát setkal s provedenou revizí požárních klapek, které nikdy nebyly namontovány.

Jedním z velmi častých úsporných opatření je minimalizace nebo úplné opomíjení výměny filtrů. Případná hlášení o zanesení filtrů jsou různými způsoby zablokována. Množství přiváděného vzduchu se potom zásadně omezí až natolik, že zařízení nelze pokládat vůbec za funkční. A to nemluvím o zařízeních, která se neprovozují vůbec z důvodů úspor energií nebo z důvodů neodstranění zcela banálních poruch.

Neznalosti obsluhy se obzvláště jednoznačně projevují, když je potřeba definovat reklamaci. Pro ilustraci uvedu tři příklady reklamací uplatňovaných údajně kvalifikovanou obsluhou:

 1. „Není funkční lokální chlazení pro pokladnu.“ Při příchodu na místo jsme zařízení zapnuli dálkovým ovladačem zavěšeným v prostoru pokladny. Jednotka se normálně spustila, a když jsme se přítomného pracovníka ptali, v čem je problém, udiveně konstatoval: „Vono se to tady musí pustit?“ A obdobných příkladů bych našel celou řadu.
 2. „Do haly není přiváděn žádný vzduch. Množství vzduchu za přívodní jednotkou odpovídá projektu, na anemostatech je cca 1/3 požadovaného vzduchu. Potrubí má malé dimenze a je třeba provést výměnu za větší dimenze.“ Za klimatizační jednotkou bylo naměřeno vyprojektované množství vzduchu. Na můj dotaz, zda někde není potrubí rozpojené, mi bylo sděleno, že určitě ne, že potrubí má velký odpor a vzduch se ke koncovým elementům nedostane. Nepodařilo se mi přes veškeré úsilí vysvětlit dotyčnému pracovníkovi známé firmy zabývající se Facility managementem, že ze zákona o zachování hmoty se vzduch nemůže v potrubí hromadit, ale že se někde ztrácí. Při místním šetření se samozřejmě zjistilo, že potrubí nebylo v jednom místě spojeno a po úpravě bylo vše v pořádku. Jen firma, která VZT dodávala, nebyla schopna vysvětlit, jak provedla zaregulování rozvodů.
 3. „Vypadává chladicí jednotka Split.“ Příčinou byl zcela zanesený filtr na vnitřní jednotce a zařízení hlásilo (a zcela marně) poruchy.

Jsem si vědom, že můj pohled není příliš optimistický, ale jedná se jen o prosté konstatování faktů. Určitě se najdou i dokonalá zařízení, ale já na ně asi nemám štěstí. Budu jen rád, když budou dále přibývat.

English Synopsis
Efficient use of mechanical systems (ventilation, cooling and heating)

Nowadays implemented and operated buildings services do not fully utilise current technical industry standards. The reason is not only a pressure for investment cost cutting, but also professionalism level of investor’s consultants and planners. Another negative impact has reducing time for both project preparation and realization.
Disproportionate cost cutting of operation and energies leads to suppressed running of technical equipment. Additionally the reducing of staff and qualified personnel results in ineffective way of operation. Technical capabilities of installed devices are not properly and fully used, so the required technical parameters are not followed in air conditioned spaces.

 
 
Reklama