Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky na ekodesign větracích jednotek

Od začátku roku 2016 vstoupí v platnost požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Toto nařízení v českém jazyce je již delší dobu k dispozici a má zcela zásadní vliv na výrobu, návrh i osazování větracích a klimatizačních jednotek. Větrací a klimatizační jednotky uvedené na trh od roku 2016 musí splňovat požadavky tohoto nařízení a být souladu s ním i označeny. Tyto požadavky výrazně ovlivňují návrh větracích jednotek. V porovnání se stávající praxí budou jednotky vyrobené v souladu s tímto nařízením větší a musí mít vysoce účinné zpětné získávání tepla.

Nařízení povoluje určité výjimky a vzhledem ke komplexnosti nařízení na jedné straně a rozmanitosti typů a uplatnění klimatizačních a větracích jednotek na straně druhé vznikají určité nejasnosti a objevují se různé interpretace jednotlivých částí nařízení. Další problémy se ukazují při projekci a dodávkách nových staveb, které jsou k přelomu roku 2015/2016 v různém stupni rozpracovanosti. Problematika se tedy týká nejen výrobců, ale i projektantů a dodavatelských firem.

Jednou z klíčových organizací, která sdružuje výrobce vzduchotechniky v Evropě je EVIA (European Ventilation Industry Association). Toto sdružení nejen zastupuje výrobce při jednání s orgány Evropské unie, ale snaží se i ve spolupráci s těmito orgány vysvětlovat a precizovat vlastní nařízení. Bohužel toto nařízení (jako ostatně každý zákon) obsahuje mnoho nejasných bodů, a to jak z pohledu legislativních, tak i technických.
A právě některá z nich se pokusil vysvětlit vydaný dokument EVIA ze 13. 10. 2015 „EVIA Guidance on Ecodesign requirements for ventilation units“ (EVIA pokyny – Požadavky na ekodesign větracích jednotek).

EVIA pokyny – Požadavky na ekodesign větracích jednotek – vybrané kapitoly

Článek 2 Definice (1) – Větrací jednotka

„Větrací jednotkou“ elektricky poháněny spotřebič vybavený alespoň jedním oběžným kolem, jedním motorem a skříní určený k nahrazování použitého vzduchu v budově nebo v její části venkovním vzduchem;

Otázka:

Co znamená nahrazování použitého vzduchu v budově nebo v její části venkovním vzduchem?

Odpověď:

Použitý vzduch je znečištěný lidskými nebo stavebními emisemi způsobenými typickým použitím přítomnosti lidí. Toto nezahrnuje aplikace, kde minimálně jeden ze vzduchových proudů je definován průmyslovým nebo výrobním procesem (např. odvod tepla, odstranění plynných složek a částic způsobených procesem)...

Procesní větrání:

Následující aplikace (neúplný seznam) se považují za procesní větrání a jsou proto mimo oblast působnosti tohoto nařízení:

 • Plavecké bazény
 • Zemědělské aplikace
 • Kuchyně
 • Datová centra, serverové místnosti
 • Odsávání od strojů
 • Recirkulační jednotky v čistých prostorech
 • Odvod tepla, např. kompresorové místnosti, generátorové místnosti, místnosti s kogeneračními jednotkami, televizní a jiná studia s vysokým tepelným zdrojem od osvětlení
 • Slévárenské a kovárenské procesy
 • Haly s průmyslovými pecemi
 • Výroba papíru

Článek 3 – Požadavky na ekodesign

 1. Od 1. ledna 2016 musí větrací jednotky pro obytné budovy splňovat zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze II bodě 1.
 2. Od 1. ledna 2016 musí větrací jednotky pro jiné než obytné budovy splňovat zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze III bodě 1.
 3. Od 1. ledna 2018 musí větrací jednotky pro obytné budovy splňovat zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze II bodě 2.
 4. Od 1. ledna 2016 musí větrací jednotky pro jiné než obytné budovy splňovat zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze III bodě 2.

Otázka:

Co to znamená pro sériově a zakázkově vyráběné větrací jednotky?

Odpověď: (pohled Evropské komise)

Požadavky pro sériové a zakázkové výrobky musí být splněny, když je jednotka uvedena na trh.

Otázka:

Co se použije: uvedení na trh anebo uvedení do provozu?

Odpověď:

Uvedení na trh je důležité.

„Uvedení do provozu“ je použito, protože právní předpis EU potřebuje také pokrýt výrobky, které „fyzicky“ nejsou nikdy uvedeny na trh, ale jsou instalovány přímo na místě konečného uživatele.

Příloha I. 1. Definice (4)

„Pohonem s proměnnými otáčkami“ se rozumí elektronický regulátor integrovaný do motoru a ventilátoru nebo pracující jako jeden systém s motorem a ventilátorem nebo dodávaný samostatně, který nepřetržitě upravuje elektrické napájení motoru s cílem řídit průtok.

V návrhu z listopadu 2013, byla definice srozumitelnější a uváděla jasně, že EC ventilátory se považují za pohon s proměnnými otáčkami:

(4) „Pohon s proměnnými otáčkami“ se rozumí [...], včetně EC (elektronicky komutovaných) motorů s vnitřním řízením, které lze považovat za splnění požadavku na pohon s proměnnými otáčkami, [...]

Otázka:

Je EC (elektronicky komutovaný) ventilátor považován za obsahující VSD?

Odpověď:

Ano, ventilátor vybavený EC motorem se považuje za vybavený pohonem s proměnnými otáčkami, a tudíž splňuje požadavky.

Odůvodnění:

V definici návrhů 11/2013 bylo jednoznačně uvedeno, že EC ventilátory se považují za na pohon s proměnnými otáčkami. Definice v publikovaném nařízení byla zkrácena a je dost nekonkrétní, aby obsahovala všechny ventilátory řízené jakoukoli elektronikou.

Otázka:

Jak určit efektivní příkon, SFP a ηvu obousměrných a jednosměrných větracích jednotek (např. střešních ventilátorů), pokud součástí dodávky není regulátor pro řízení otáček?

Odpověď:

Hodnoty SFPint a ηvu musí být korigovány analogicky s faktorem Cc podle EU 327/2011.

Odůvodnění:

Nařízení pro ventilátory EU 327/2011 definuje:

(12) „Kompenzační koeficient částečného zatížení“ Cc je korekční faktor s jednou z následujících hodnot:

Cc = 1 pro elektromotor bez pohonu s proměnnými otáčkami
Cc = 1,04 pro elektromotor s pohonem s proměnnými otáčkami a Pe ≥ 5 kW
Cc = −0,03 In (Pe) + 1,088 pro elektromotor s proměnnými otáčkami a Pe < 5 kW;
 

(8) „Účinnost ventilátoru“ (ηf) je poměr plynového výkonu ventilátoru Pu a elektrického příkonu Pe, obojí vyjádřeného ve watech a definovaný v bep, vynásobené korekčním faktorem kompenzace částečného zatížení Cc, viz

ηf = Cc . Pu / Pe
 

Korekce uzpůsobená pro větrací jednotky:

Základní korekce, pokud není žádné řízení otáček obsaženo ve výkonech Pel a SFPint:

Cdrive = 1 / Cc = 1ventilátor a motor s pohonem s proměnnými otáčkami
 

Cdrive = 1 / Cc = 1 / 1,04 = 0,96ventilátor a motor bez pohonu s proměnnými otáčkami a Pel ≥ 5 kW
 

Cdrive = 1 / CcCc = −0,03 In (Pe) + 1,088 pro Pe < 5 kW
 

Pel = Pm / Cdrive = Pm . Cc
 

Pm
elektrický výkon ventilátoru a motoru bez pohonu
Pel
elektrický výkon ventilátoru a motoru s pohonem
 

SFPint = SFPint, no drive . Cc
 

Průvodní dokumentace musí obsahovat:

 • pokyny na osazení uvedeného řízení a
 • vysvětlení dalších položek (vícerychlostní pohon nebo pohon s proměnnými otáčkami) použitý pro určení účinnosti ventilátorů a SFPint, které nejsou součástí dodávky s ventilátorem nebo

Větrací jednotka musí mít označení CE podle EU 1253/2014

Poznámka:
Variabilní regulátory napětí, kde se mění pouze napájecí napětí pro motor, nesmí být korigovány.

Tomuto tématu se budeme ještě věnovat a snad se v rozumné době podaří vysvětlit a hlavně sjednotit názory na všechna sporná a technicky nejasná ustanovení tohoto klíčového dokumentu.

Začátkem roku 2016 proběhnou dva semináře věnující se této problematice, jeden 15. 2. 2016 organizovaný STP a druhý v rámci veletrhu Aquatherm 1. 3. 2016.

 
Komentář recenzenta Ing. Daniel Morávek, ATREA s.r.o.

Téma Ekodesignu (jak se obecně nazývají nařízení navazující na směrnici 2009/125/ES) a větracích jednotek je nyní s ohledem na jejich platnost od 1.1.2016 extrémně důležité. Jak je zmíněno v článku, vlastní nařízení 1253 i 1254 jsou poměrně technicky nejasné, nenavazují na žádné technické normy a proto se nyní na trhu vyskytla řada různých a někdy dokonce i vzájemně se vylučujících názorů a doporučení. Z mého pohledu je nyní důležité sjednocení pohledu všech zainteresovaných lidí (projektantů, montážníků, výrobců i státního dozoru) tak, aby bylo jasné co, kdy a kde se má vlastně dodržovat. Je správné, že EVIA oficiálně vydala odpovědi na nejzákladnější nejasné otázky, i když bohužel z právního hlediska je závazný pouze text vlastního nařízení a rozhodnutí případného soudu. Další informace z Bruselu se očekávají až v březnu/dubnu příštího roku, kdy by měla i Evropská komise vydat FAQ (opět nezávazné). A během cca 2-3 let by se měly přizpůsobit i příslušné evropské normy tak, aby byly v souladu s terminologií a postupy dle Ekodesignu.

English Synopsis
Ecodesign requirements for ventilation units

Since the beginning of 2016 will enter into force ecodesign requirements for ventilation units in accordance with Commission Regulation ( EU) no. 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009 / 125 / EC with regard to ecodesign requirements ventilation units.

 
 
Reklama