Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projektová dokumentace, profese vzduchotechnika

Úvod

    V dřívějších dobách byl obsah projektové dokumentace (PD) předepisován vyhláškami zveřejňovanými ve sbírce zákonů. V současné době není k dispozici právně závazný předpis, který by určoval skladbu a obsah PD jednotlivých profesí. Výstavba se řídí stavebním zákonem ve znění novel č.:

 • 103 / 1990 Sb.
 • 425 / 1990 Sb.
 • 262 / 1990 Sb.
 • 43  / 1994 Sb.
 • 19  / 1997 Sb.
 • 83  / 1998 Sb

Zákonné vyhlášky ke stavebnímu zákonu jsou v současné době:

 • vyhláška č.132 / 1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • vyhláška č.137 / 1998 Sb., o všeobecných technických požadavcích na stavbu.

    Dále uvedený obsah PD vzduchotechniky vychází z ustanovení Stavebního zákona, které říká, že pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba (při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence) splňuje požadavky na:

 • mechanickou pevnost a stabilitu
 • požární bezpečnost
 • ochranu zdraví
 • ochranu životního prostředí
 • bezpečnost při používání
 • ochranu proti hluku
 • úsporu energie a ochranu tepla

Toto jsou i hlavní zásady požadované pro stavebnictví v EU.
PD musí respektovat další záměry stavebního zákona , které se přezkoumávají při stavebním řízení:

 • ochrana životního prostředí
 • ochrana života a zdraví
 • obecné technické požadavky (č. 137 / 1998)

    Ve vyhlášce 132 / 1998 Sb. se jako v jediném závazném právním předpisu vymezuje obsahová struktura projektů, bohužel, obsah PD vzduchotechniky je zde uveden jen pod zkratkou atd.

    Mezi nejpropracovanější odborné materiály vztahující se k obsahové stránce projektů patří doporučená publikace ČKAIT (Česká komora autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě) z roku 1995, která nese název „Dokumentace staveb“. Rovněž zde je, ve smyslu stavebního zákona, soustředěna pozornost především na rozpracování dokumentace pro stavební řízení. Podstatné je to, že kromě stavební části jsou zde uváděny i ostatní hlavní stavební specializace včetně vzduchotechnických zařízení. Pro potřebu našeho komentáře je účelné uvést obsahovou strukturu projektové dokumentace pro stavební řízení tak, jak ji doporučuje tato publikace. Uvádí se zde, že pokud příslušný stavební úřad nestanoví jinak, obsahuje dokumentace tyto části:

 1. Souhrnná zpráva pro stavební řízení
 2. Průvodní část

 3. Technická část
   

 4. Technické řešení stavby
 5. Stavební část

 6. Technologická část

 7. Zásobování vodou, kanalizace a požární vodovod

 8. Vytápění

 9. Technické plyny

 10. Vzduchotechnická zařízení

 11. Silnoproudé rozvody a osvětlení

 12. Slaboproudé rozvody včetně ústředen

 13. Hromosvody

 14. Měření a regulace

 15. Odpadové hospodářství

 16. Statická část

 17. Realizace výstavby
   

 18. Doklady

Jednotlivé profesní specializace jsou pak v publikaci podrobněji rozepsány. Pro vzduchotechnická zařízení je zde uveden tento obsah:

8.1   Technická zpráva s uvedením:

 • popisu provozu, základních údajů a charakteristiky vzduchotechnických zařízení

 • systému větrání a jeho regulace

 • výchozí parametry pro výpočet a dimenzování strojního zařízení a potrubí

 • bilance potřeb energie

 • řešení ochrany životního prostředí a péče o mikroklima (ochrana proti hluku a proti šíření požáru)

8.2   Výkresy zpravidla v měřítku 1:100 (podle úvahy zpracovatele) obsahující:

 • dispozice vzduchotechnických zařízení.

    Dalším zdrojem při sestavování obsahu PD jsou obecné zvyklostí v projekční a realizační praxi naší specializace, které vycházejí z racionálních potřeb a účelnosti kladených na zhotovení tak složitého a  dynamického zařízení, jakým vzduchotechnika nebo klimatizace beze sporu je. Bez těchto zvyklostí není možné dosáhnout kvalitního díla. Proto bylo potřebné promítnout do obsahu PD i tyto zkušenosti z praxe.

    Výslednou syntézou právních a odborných náležitostí se zkušenostmi z praxe vznikla obsahová struktura dvou nejdůležitějších druhů PD naší specializace, a sice:

 • projektová dokumentace vzduchotechniky pro stavební řízení
 • projektová dokumentace vzduchotechniky pro provedení stavby (prováděcí nebo realizační projekt)

    Obsahové náplně obou těchto druhů dokumentace jsou uvedeny v  příloze. Předkládáme odborné veřejnosti tento materiál jako doporučený podklad, který má sloužit k výraznému zkvalitnění jak samotných projektů, tak vlastní realizace. Výsledná podoba obsahové struktury PD představuje značně podrobnou a univerzální „kuchařku“, která vyjadřuje maximalistické požadavky na obsah PD. Je evidentní, že každý konkrétní projekt by měl být přizpůsoben jak podle svého rozsahu, tak podle složitosti. Podstatné náležitosti, vyžadované stavebním právem (požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při realizaci a užívání, ochrana proti hluku a úspora energie a tepla), by však nikdy chybět neměly.

 

Projektová Dokumentace vzduchotechniky pro stavební řízení

 1. Technická zpráva
   
 2. Úvod

 • Zadání, podklady a popis objektu

 1. Základní údaje

 • Parametry vnějšího a vnitřního prostředí (teploty, vlhkosti, hluk), charakteristika zařízení, zdůvodnění koncepce, výchozí hodnoty pro dimenzování zařízení

 1. Popis zařízení

 • Přehled a popis funkce jednotlivých zařízení

 1. Požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora

 • Přehled instalovaných výkonů a  ročních spotřeb elektřiny, tepla, chladu, páry a vody. Předpokládaný provozní režim pro výpočet spotřeb

 1. Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím
   

 2. Požární bezpečnost
   

 3. Ochrana životního prostředí

 • Výsledek výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity

 1. Bezpečnost při realizaci a používání
   

 2. Požadavky na navazující profese

 • Stavba, MaR, silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, tepelnou techniku, chlazení, rozvody tepla a chladu, nátěry, izolace, popř. další

 1. Závěr
   

 2. Dokladová část

 • Projednání s dotčenými orgány státní správy

 1. Přílohy - tabulková část
   

 2. Tabulka zařízení

 • přehled vzduchových výkonů, bilance

 • přehled instalovaných energií

 • přehled ročních spotřeb energií

 1. h-x diagramy pro zařízení s chlazením, popř. vlhčením

 

 1. Výkresy (M 1:100)
   
 2. Půdorysy

 • Půdorysy s pozicemi hlavních zařízení. Umístění strojoven a zařízení, schematické vyznačení potrubních rozvodů s distribučními elementy (většinou jednočarově)

 1. Schémata zařízení

 • Funkční schémata jednotlivých zařízení

 1. Specifikace (jen je-li dohodnuta ve smlouvě s objednatelem)
 2. Výpis hlavních elementů, obecně.

Poznámka:Je uveden maximální rozsah PD, u jednodušších projektů a staveb bude rozsah PD přizpůsoben, zejména v přílohách.

 

Projektová dokumentace vzduchotechniky pro Provedení Stavby (prováděcí nebo realizační projekt)

 1. Technická zpráva
 2. - 9. jako u projektu ke stavebnímu řízení někde podrobněji, popř. aktualizovat.

 3. Pokyny pro montáž

 • Uložení, popř. zavěšení jednotek, potrubí, koncové elementy, speciální požadavky na montáž.

 • Individuální zkoušky elementů

 1. Uvedení do provozu

 • Předepsané a dohodnuté zkoušky. Předkomplexní práce a činnosti. Komplexní vyzkoušení.

 • Měření průtoků. (Předpokládané kolísání průtoku s ohledem na zanášení filtrů, atp.).

 • Měření hluků. (Chráněná místa vně objektu, hluky uvnitř).

 • Zkušební provoz, předčasné užívání stavby. (Popis požadavků na účastníky).

 1. Pokyny pro obsluhu a údržbu

 • Zásady a hlavní pokyny pro obsluhu a údržbu.

 1. Závěr

 2. Dokladová část

 • Projednání s dotčenými orgány státní správy, jednání s investorem, dodavatelem, popř. provozovatelem.

 1. Přílohy - tabulková část
   

 2. - Tabulka místností

 3. - Tabulka zařízení

s vypočtenými výkony

 • ventilátorů ( průtok, motory)

 • ohřívačů a ZZT (typy a výkony, průtoky a odpory vody)

 • chladičů (typy a výkony, průtoky a odpory vody)

 • vlhčení ( typy a výkony)

 1. - Spotřeby energií a medií

 • Roční spotřeby v kWh tepla, chladu, vody a elektřiny.

 • Roční spotřeba filtrů a ostatního spotřebního materiálu.

 1. - Protipožární klapky, seznam

 2. - Tlumiče hluku, přehled

 3. - h-x diagramy u zařízení s chlazením, popř. vlhčením

 

 1. Výkresy (M 1:50 až 1:10), seznam
 2. Půdorysy

 3. Řezy

 4. Detaily

 5. Funkční a regulační schémata zařízení.

 

 1. Specifikace zařízení

Elementy v členění po jednotlivých zařízeních a pozicích na výkresech.

Poznámka: Je uveden maximální rozsah PD, u jednodušších projektů a staveb bude rozsah PD přizpůsoben, zejména v přílohách.

V dalších číslech TZB info se budeme věnovat podrobněji jednotlivým kapitolám PD.
Uvítáme i názory, popřípadě diskusní příspěvky z řad projektantů.

    Na předloženém obsahu Projektové dokumentace spolupracoval za Společnost pro techniku prostředí, odbornou sekci 01 - Klimatizace a větrání autoři Ing.Josef Dvořák, Ing.Stanislav Toman, Ing.Jan Matějka, Ing.Jiří Petlach a Ing.Stanislav Trepka.

 
 
Reklama