Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

Pravidla konkretizují a doplňují např. požadavky na osazení čidel plynové detekce a jejich součinnost s funkcí příslušného větracího zařízení v hromadných garážích používaných k parkování vozidel s pohonným systémem CNG. Požárně bezpečnostní podmínky jsou v těchto pravidlech zcela přepracovány a upřesněny.

V současné době jsou využívána právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, ale též i občany motorová vozidla, která na rozdíl od klasických pohonných paliv a LPG mají pohonný systém CNG. Při používání takovýchto vozidel je třeba dbát i na bezpečnost jejich garážování a umísťování v jiných prostorech. Konkrétnější ustanovení předpisů, která řeší garážování a umísťování vozidel v jiných prostorech, uvádí TPG 982 01, která nahradila TDG 982 01, schválená dne 18. 11. 2008. Tato technická pravidla platí od 1. 5. 2013.

Technická pravidla reagují na změny předpisů, především vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a českých technických norem, např. ČSN 73 0804, ČSN 34 2710, ČSN EN 54, ČSN EN 12845, a dále pak na řadu poznatků z používání původních technických doporučení. Pravidla konkretizují a doplňují např. požadavky na osazení čidel plynové detekce a jejich součinnost s funkcí příslušného větracího zařízení v hromadných garážích používaných k parkování vozidel s pohonným systémem CNG. Požárně bezpečnostní podmínky jsou v těchto pravidlech zcela přepracovány a upřesněny podle výše citovaných norem.

Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) určují podmínky a požadavky na vybavení garáží a jiných prostor pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG (vozidla s alternativním pohonem nebo vozidla vyrobená výhradně na pohon CNG). Jinými prostory se rozumí parkoviště a přístřešky pro motorová vozidla. Pravidla se vztahují na motorová vozidla skupiny 1, 2 a 3 v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.

Tato pravidla se nevztahují na vybavení servisů a opraven motorových vozidel s pohonným systémem CNG, pro která platí TDG 982 02.

Uvádíme základní pojmy:

 1. Jednotlivá garáž – objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování silničních vozidel, má nejvýše tři stání a může mít jeden společný vjezd.
 2. Řadová garáž – objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování silničních vozidel a má více než tři stání. Stání se řadí vedle sebe v jedné řadě nebo ve dvou řadách za sebou a každé stání v první řadě má samostatný vjezd. Prostory se samostatnými vjezdy jsou od sebe stavebně odděleny.
 3. Hromadná garáž – objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování silničních vozidel a má více než tři stání. Stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace, nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží, nebo ve více podlažích se společným výjezdem.
 4. Otevřená, částečně otevřená a uzavřená garáž – požární úsek garáže posouzený z hlediska podmínek odvětrání podle čl. I.2.5 ČSN 73 0804.
  Otevřená plocha stěny může být nahrazena otevřenou plochou ve stropní konstrukci.
 5. Garáž se zakladačovým systémem – garáž, kde umístění vozidla na parkovací místo provádí automatický parkovací systém dle ČSN 73 6058.
 6. Jednopodlažní garáž – garáž podle 2.1–2.3 s podlahou v jedné výškové úrovni.
 7. Vícepodlažní garáž – garáž podle 2.1–2.3 s podlahou ve více výškových úrovních.

Ostatní názvosloví (např. provozní, požární větrání) uvádí ustanovení čl. 2 předmětného TPG.

Uvádíme k informaci vybraná ustanovení předmětných technických pravidel.

A Jednotlivé a řadové garáže

Vybavení objektů jednotlivých a řadových garáží musí být provedeno podle projektové dokumentace zpracované v souladu s ČSN 73 6058 včetně doplnění vyplývajících z těchto pravidel.

Technické vybavení objektů jednotlivých a řadových garáží pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG se řídí požadavky ČSN 73 0804 a ČSN 73 6058. Prostory garáží, kde budou parkovat motorová vozidla s pohonným systémem CNG, musí být osazeny plynovou detekcí, jejíž čidla musí být osazena u stropu, a účinným větráním dle ČSN 73 6058. U jednotlivých garáží není požadováno havarijní větrání.

Každá jednotlivá garáž tvoří samostatný požární úsek. Pro jednotlivý rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci se dělení do požárních úseků řídí právním předpisem1.

Nejvyšší počet stání v požárních úsecích pro jednotlivé garáže je omezen na 3 stání (viz ČSN 73 0804). Nejvyšší počet stání v požárních úsecích řadové garáže se určuje podle čl. I.3.2 a tabulky I.1 ČSN 73 0804.

Provozní větrání se řeší podle čl. 5.3.2 ČSN 73 6058, havarijní větrání se řeší podle čl. 5.3.3 ČSN 73 6058, požární větrání se řeší podle čl. 5.3.4 ČSN 73 6058.

Přístřešky u objektů pro motorová vozidla, motocykly, motorová kola apod. nebo přístřešky volně stojící se za garáže nepovažují. U těchto přístřešků však stěnové konstrukce mohou být nejvýše na polovině jejich obvodu. Přístřešek nesmí umožnit kumulaci uniklého zemního plynu.

Umístění jednotlivých a řadových garáží se řídí ČSN 73 6058. Vozidla skupiny 1 se mohou umísťovat v obytných částech měst. Jednotlivé a řadové garáže pro vozidla skupiny 2 a 3 se musí umísťovat jen mimo obytné části měst. Při umísťování garáží musí být dodrženy zejména požadavky hygienické, požární bezpečnosti a bezpečnosti provozu na komunikacích.

Výstavba i rekonstrukce jednotlivých a řadových garáží musí být prováděna podle schválené projektové dokumentace.

B Hromadné garáže

Pro projektování hromadných garáží platí ČSN 73 6058, podle které se objekty garáží třídí. Pro projektování servisů a opraven motorových vozidel platí ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení a TDG 982 02.

Podle druhu vozidel se garáže třídí do těchto skupin:2

 • pro vozidla skupiny 1 – pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla;
 • pro vozidla skupiny 2 – pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily;
 • pro vozidla skupiny 3 – pro traktory a samojízdné stroje.

Podle vztahu podlahy nejnižšího podlaží k úrovni přilehlého terénu se třídí garáže na:

 • nadzemní – podlaha není níže než 1,5 m pod úrovní terénu přilehlého terénu;
 • podzemní – podlaha je níže než 1,5 m pod úrovní přilehlého terénu;
 • kombinované – v garáži jsou podzemní i nadzemní podlaží.

Garáže pro vozidla skupiny 1 se mohou umísťovat v obytných částech měst.

Technické vybavení objektů hromadných garáží vyžaduje zvláštní nároky na dovybavení z důvodu použití systému CNG na motorovém vozidle. Prostory parkovacích míst garáží, kde budou parkovat motorová vozidla s pohonným systémem CNG, musí být osazeny plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací. Při dosažení 1. stupně signalizace (10 % koncentrace dolní meze výbušnosti) musí zajistit samočinné ohlášení do místa trvalého střežení a aktivaci nuceného provozního větrání, pokud je v garáži instalováno. Při dosažení 2. stupně signalizace (20 % koncentrace dolní meze výbušnosti) zapne nouzové osvětlení a zapne havarijní větrání.

V provozu zůstává i informační světelný a akustický systém. Kabelové rozvody musí být v provedení odpovídajícím protokolu o určení vnějších vlivů. Čidla plynové detekce musí být osazena zejména u stropu.

Při dosažení 2. stupně signalizace je nutno zamezit vstupu dalším osobám do tohoto prostoru a zajistit, aby jej všechny osoby, vyskytující se v tomto prostoru, neprodleně opustily. Pro splnění tohoto požadavku je nutno, aby nejpozději před zahájením provozu objektu hromadných garáží byla vypracována provozní dokumentace, jejíž součástí bude místní provozní řád (v případě potřeby i plán havarijních opatření) a požární poplachové směrnice (podle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) s pokyny pro vozidla s pohonným systémem CNG.

V požárním úseku hromadných garáží se nesmí nacházet žádné potenciální zdroje vznícení, např. topidla s otevřeným plamenem.

V požárním úseku hromadných garáží nesmí být ukládány jakékoliv pohonné hmoty a hořlavé látky.

Nejvyšší počet stání v požárním úseku hromadné garáže se určuje podle přílohy I, čl. I.3.4 a tabulky I.2, respektive tabulky I.3 ČSN 73 0804.

Provozní větrání se řeší podle čl. 5.3.2 ČSN 73 6058. Projekt větracího zařízení musí řešit funkci větrání pro různé provozní stavy tak, aby byla pod kontrolou nejen koncentrace oxidu uhelnatého, ale i objemová koncentrace zemního plynu v ovzduší garáží. Pokud je větrací zařízení navrženo s možností přerušovaného větrání nebo dílčím provozem paralelně připojených větracích jednotek, musí být při zjištěné koncentraci zemního plynu v ovzduší v úrovni 10 % dolní meze výbušnosti plynovou detekcí automaticky uvedeno do provozu příslušné větrací zařízení na základě impulsu detektorů úniku plynu; spuštění musí být provedeno přímým zapojením: PDS – rozvaděč – ventilátor.

Umístění hasicích přístrojů a jejich hasicí schopnost se řídí příslušnými předpisy.

Výstavba i rekonstrukce hromadných garáží musí být prováděna podle schválené projektové dokumentace.

Pro hromadné garáže musí provozovatel zajistit zpracování provozní dokumentace, což je např. místní provozní řád (např. s využitím ustanovení ČSN 38 6405), požární poplachové směrnice (podle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) a havarijní plán. Tyto dokumenty (viz též nařízení vlády č. 406/2004 Sb.) musí být trvale vyvěšeny na přístupném, viditelném místě. S těmito dokumenty musí být seznámeni všichni řidiči, kteří parkují motorová vozidla v garážích, např. pomocí piktogramů. Dokumenty musí zřetelně popisovat podmínky pohybu a parkování motorových vozidel, které používají systém CNG v garážích4). Dále musí přesně přikazovat a popisovat činnosti prováděné v případě úniku plynu. Pokud je v prostorách garáží obsluha s trvalým pracovním místem, musí být schopna provést prvotní zásah a zajistit v případě úniku plynu opatření k zamezení vstupu osob do objektu a zabezpečit, aby jej všechny osoby opustily, provést a zajišťovat další činnosti podle místního provozního řádu, případně podle požárních poplachových směrnic.

Provozování hromadných garáží zajišťuje provozovatel podle provozní dokumentace, jejíž zpracování a vydání zajišťuje. Podkladem pro zpracování provozní dokumentace je dokumentace skutečného provedení stavby garáží doložená souhlasem k provozu se všemi stanovisky dotčených orgánů a organizací k provozování garáží.

C Ostatní plochy a prostory

Ostatními plochami se rozumí odstavné a parkovací plochy motorových vozidel. Řeší se podle ČSN 73 6056. Odstavování a parkování na těchto plochách nevyžadují pro motorová vozidla využívající systém CNG zvláštní opatření.

Vozidlo s pohonem na CNG musí být dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. označeno značkou CNG. Doporučuje se označení v souladu s předpisem EHK 110, viz Příloha 1, tzn. zelený kosočtverec s bílým ohraničením a bílými písmeny CNG a pro přestavby na CNG označení žlutý kruh s černým ohraničením a černými písmeny CNG, viz Příloha 2.

Přístřešky pro motorová vozidla u objektů nebo přístřešky volně stojící se za garáže nepovažují. U těchto přístřešků mohou být stěnové konstrukce až na polovině jejich půdorysného obvodu. Na konstrukce přístřešků druhu DP1 (nehořlavé) se nestanoví další požadavky. Jsou-li přístřešky druhu DP2 nebo DP3, nemusí konstrukce vykazovat požární odolnost, ale musí být od těchto konstrukcí stanovena odstupová vzdálenost k hranici stavebního pozemku a přilehlého objektu. Jde-li o přístřešek druhu DP2, pro jedno vozidlo postačuje odstup pro požárně otevřenou plochu (5,0 × 1,0 m) a pro DP3 plochu (5,0 × 1,5 m), viz tabulka H2 přílohy H ČSN 73 0804. Geometrické uspořádání přístřešků nesmí umožnit kumulaci uniklého zemního plynu.

V části 5 obsahují TPG požárně bezpečnostní podmínky, v části 6 zásady ošetřování a údržby vozidel.

Provozovatel objektu garáží musí prokazatelně seznámit všechny subjekty zajišťující provoz, údržbu a ostatní související služby v hromadných garážích s provozní dokumentací, především s místním provozním řádem a havarijním plánem.

V části 9 jsou uvedené české technické normy, technická pravidla a technická doporučení a též právní předpisy. Pro informaci uvádíme seznam souvisejících technických pravidel a technických doporučení, Přílohu 1 TPG 982 01 Označení vozidel s pohonným systémem CNG a Přílohu 2 TPG 982 01 Označení vozidel přestavených na pohonný systém CNG.

Použitá literatura

 • TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
 • TPG 918 01 Odorizace zemního plynu
 • TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG
 • TDG 982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

Příloha 1

Značení vozidel s pohonným systémem CNG

ve smyslu přílohy č. 6 směrnice EHK 110

 

Nálepka představující značku musí být odolná
povětrnostním vlivům.

Barva nálepky musí splňovat tyto požadavky:

 • Pozadí nálepky: zelená
 • Ohraničení: bílá nebo reflexní bílá
 • Písmena: bílá nebo reflexní bílá

Rozměry nálepky musí splňovat tyto požadavky:

 • Šířka ohraničení: 4–6 mm
 • Výška písma: 25 mm a více
 • Tloušťka písma: 4 mm a více
 • Šířka nálepky: 80 mm a více
 • Výška nálepky: 60 mm a více

Poznámka:
Slovo „CNG“ musí být vystředěno uprostřed nálepky.
Při zvětšování rozměrů nálepky musí být zachován
poměr stran.

Příloha 2

Značení vozidel přestavěných na pohonný systém CNG

ve smyslu směrnice EHK 115

 

Nálepka představující značku musí být odolná
povětrnostním vlivům.

Barva nálepky musí splňovat tyto požadavky:

 • Pozadí nálepky: žlutá
 • Ohraničení: černá
 • Písmena: černá

Rozměry nálepky musí splňovat tyto požadavky:

 • Šířka ohraničení: 4–6 mm
 • Výška písma: 25 mm a více
 • Tloušťka písma: 4 mm a více
 • Průměr nálepky: 60 mm a více

Poznámka:
Slovo „CNG“ musí být vystředěno uprostřed nálepky.

 

Poznámky

1Vyhláška č. 23/2008 Sb. Zpět

2 ČSN 73 0804 Příloha I Zpět

 
 
Reklama