Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaký je význam označení výrobku CE?

Datum: 22.1.2019  |  Autor: Petr Bohuslav  |  Organizace: Hoval spol. s r.o.  |  Firemní článek

CE – Co znamená? Označení CE je potvrzení výrobce produktu, které říká, že produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky pro tento produkt. Označení CE není značkou kvality. Aby výrobek získal označení CE, musí výrobce provést posouzení shody, které musí zahrnovat níže uvedené body.

Hoval spol. s r.o.
Republikánská 45
31204 Plzeň

tel.:+420 377 261 002
e-mail:
web:www.hoval.cz

Výrobce nese konečnou zodpovědnost za shodu výrobku s ustanoveními příslušných směrnic:

 1. Stanovení ohledně právních předpisů.
 2. Vyhotovení seznamu aplikovaných směrnic.
 3. Vyhodnocení rizik a garance, že produkt splňuje platné požadavky.
 4. Vyhotovení potřebné technické dokumentace.
 5. Poskytnutí návodu k obsluze.

Jsou-li splněny všechny výše uvedené body, může být provedena poslední fáze vystavení prohlášení o shodě dodávaného produktu.

Posouzení rizik (podle EN ISO 12100) je důležitou součástí této metodiky. Poskytuje vysvětlení možných rizik, které přístroj v může skrývat, případná rizika ublížení na zdraví, a o opatření, která musí být dodržena, jako prevence případných následků.

Označení CE a vzduchotechnické jednotky (HVAC - heating = vytápění, ventilating = větrání, air-conditioning = klimatizace)

Zákazník neobdrží podrobný dokument o certifikaci. Dokumenty zůstávají u výrobce a v případě potřeby musí být předloženy vládním nebo kontrolním úřadům. Například jsou-li vzneseny námitky proti požadavkům na zdraví a bezpečnost osob a tyto dokumenty nemohou být na žádost předloženy, nemá produkt platnou CE certifikaci a vychází se z toho, že se jedná o vadu materiálu.

Označení CE a vzduchotechnické jednotky: (HVAC: Heating = vytápění, Ventilating = větrání, Air-Conditioning = klimatizace)

Jaká je situace se vzduchotechnickými jednotkami?

Podle výše uvedeného bodu 1 vztahující se platné evropské předpisy a směrnice pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení:

 • Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG (ES) (stanovuje harmonizaci požadavku na bezpečnost práce strojů).
 • ErP směrnice 2009/125/EG (ES) známá také jako směrnice o ekodesignu (stanovuje základní požadavky pro návrh zařízení šetrného k životnímu prostředí pro výrobky spotřebovávající energii).
 • Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU (stanovuje dříve vystavované prohlášení o shodě, dnes prohlášení o vlastnostech pro vmontované díly jako motory).
 • EMV směrnice 2004/108/EG (od 19.04.2016 je platná nová směrnice EMC 2014/30/EU) (Stanovuje požadavky pro elektromagnetickou kompatibilitu součástek, odolnost vůči účinkům vnějšího elektromagnetického pole na elektrické konstrukční díly, přípustnou míru rušení vlivem emitace elektromagnetického vlnění vně zařízení).

V závislosti na vybavení jednotek a způsobu, jakým budou jednotky využívány, mohou být aplikovány další směrnice (viz. bod 2).
Ty mohou například také zahrnovat:

 • Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EG (Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EG byla přepracovaná na směrnici 2014/68/EU) (Například pokud je jednotka integrována do soustavy s vyšším pracovním přetlakem nebo teplotou >120 °C, danou příslušným předpisem).
 • Směrnice o plynových spotřebičích 90/396 / EG (od 21.dubna 2018 je platná nová směrnice 2009/124/EC) (vztahuje se na přístroje, které spalují hořlavé látky plynného skupenství).
 • CPD (nyní je správně CPR, CPD platilo pro starší směrnici) / nařízení o stavebních výrobcích EU 305/2011 (pro zařízení pro odvod spalin).
 • ATEX směrnice 2014/34/EU (pro ochranu výrobků určených pro využití v prostředích s nebezpečím výbuchu).

A jaké jsou požadavky směrnice o strojních zařízeních?

Směrnice o strojních zařízeních popisuje postup posouzení shody, který musí být aplikován na strojní zařízení včetně vzduchotechnických jednotek. Směrnice rozlišuje mezi:

 • hotovými výrobky, které jsou připraveny k provozu, a neúplnými výrobky, které nemohou být samostatně provozovány bez dalších opatření.
 • Klimatizační jednotky se považují za hotové výrobky, pokud jsou schopny samostatného provozu. To znamená, že musí být v daném případě vybaveny:
  • měřícími, kontrolními a regulačními systémy
  • integrovanými vytápěcími a/nebo chladícími systémy nebo
  • dalšími regulovanými zařízeními pro vytápění a/nebo chlazení (tím je zařízení po připojení na požadované médium provozu schopné).
Pouze hotové výrobky mohou získat prohlášení o shodě a tedy mohou být označeny CE.

Příkladem neúplných výrobků jsou vzduchotechnické jednotky bez systémů měření a regulace. V souladu se směrnicí o strojních zařízeních nesmějí být tyto výrobky označeny značkou CE. Místo toho jsou dodány s prohlášením o zabudování neúplného výrobku a s montážním návodem. V tomto prohlášení musí výrobce uvést, jaké požadavky směrnice o strojních zařízeních platí pro tyto neúplné výrobky a jaké požadavky musí být dodrženy při jejich aplikaci. Je důležité poznamenat, že neúplné výrobky smějí být uvedeny do provozu nejdříve po splnění odpovídajících požadavků prohlášení o shodě. Poté co byly zabudovány v aplikacích, které jsou vhodné pro jejich použití (např. po instalaci vhodného systému měření a regulace).

Více o našich vzduchotechnických jednotkách najdete na stránkách výrobce www.hoval.cz v sekci Produkty.

 

Datum: 22.1.2019
Autor: Petr Bohuslav
Organizace: Hoval spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Větrání a klimatizace