Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrání podzemních garáží z pohledu provedení protipožárních izolačních systémů

Příspěvek se věnuje technickým a normativním podmínkám izolačních systémů pro zajištění požární odolnosti rozvodů vzduchotechniky a potrubí pro nucený odvod kouře a tepla (ZOKT). Z pohledu protipožárních systémů příspěvek rozebírá všechny větrací systémy, které se mohou v garážích vyskytovat.

Technické normy

Význam ochrany osob a majetku proti požáru a jeho následkům si vynutil poměrně rozsáhlý soubor legislativních opatření. Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb lze členit na normy zkušební, klasifikační, hodnotové, předmětové neboli výrobkové a normy projektové. Z hlediska tohoto členění lze konstatovat, že nejvíce je přijímáno evropských technických norem zkušebních, klasifikačních a předmětových, což logicky vyplývá z úsilí o vytvoření jednotného evropského trhu a odstranění překážek volného pohybu výrobků. Poněkud jiná situace je u technických norem projektových, jejichž národní verze zůstává v platnosti, a to mimo jiné i z důvodu odlišných místních podmínek v jednotlivých zemích. Přesto i u těchto norem dochází ke změnám tak, aby se dostaly do souladu se zaváděnými evropskými technickými normami zkušebními, klasifikačními a předmětovými.

V roce 2016 prošla zásadní novelizací základní česká návrhová norma ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. V kapitole 9, věnované vzduchotechnickým systémům, došlo ke sjednocení se zkušební normou ČSN EN 1366-1, která v České republice platí již od roku 2000 (detailní rozbor požárních scénářů z hlediska zkušební normy viz [3]).

Pokud má vzduchovod vykazovat požární odolnost, existují následující požární scénáře, podle směru působícího tepelného namáhání:

  • z vnější strany s označením „i ← o“, tzv. potrubí typu A (protipožární systém ORSTECH Protect nebo ULTIMATE Protect),
  • z vnitřní strany s označením „i → o“, tzv. potrubí typu B (protipožární systém ULTIMATE Protect),
  • z obou stran s označením „i ↔ o“, opět potrubí typu B (protipožární systém ULTIMATE Protect).

V projektové normě ČSN 73 0810 je dále uvedeno: „Typ potrubí podle tohoto článku určí projektant požárně bezpečnostního řešení v závislosti na konkrétní aplikaci, a to v návaznosti na členění objektu do požárních úseků a jejich charakteru (požární riziko).“ Problém je, že v článku 9.1.2 je uvedeno, že u potrubí, kde není stanoven požadavek na směrovou orientaci, se požaduje požární odolnost při obousměrném působení požáru (i ↔ o), tedy potrubí typu B.

Kdo určuje směrovou orientaci tepelného namáhání?


Z právního hlediska určuje směrovou orientaci projektant požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Pokud tak neučiní, vzniká automaticky (podle normy) požadavek na obousměrné působení tepelného namáhání (požáru) – potrubí typu B, jehož ochrana je ale výrazně dražší. Jak se ukazuje v praxi, projektant PBŘ často není schopen typ potrubí sám přesně specifikovat, protože v době tvorby dokumentace PBŘ netuší, jaké bude řešení objektu z hlediska vzduchotechniky (VZT). Proto se doporučuje vzájemná spolupráce projektantů VZT a PBŘ. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě obou profesí nad technickým řešením požární odolnosti vzduchovodů, mohou nastat rizikové situace detailně popsané v [4]. V článku jsou uvedeny i typické příklady určení požární odolnosti.

Proč tak obšírně hovoříme o potrubích typu A a B dle ČSN EN 1366-1? Protože velkoformátové testy podle této normy jsou nutnou součástí klasifikace potrubí ZOKT.

Potrubí ZOKT

Potrubí pro odvod kouře a tepla se zkouší podle normy ČSN EN 1366-8 pro provedení multi (potrubí odvádějící zplodiny hoření z více požárních úseků) nebo podle normy ČSN EN 1366-9 – pro provedení single (potrubí odvádějící zplodiny hoření z jednoho požárního úseku). Norma umožňuje testovat tři úrovně tlaku (označení číslovkou 1, 2 nebo 3), které znamenají provozní podtlak 500, 1 000 nebo 1 500 Pa.

Zvláštností tohoto typu potrubí z hlediska zkoušení je fakt, že nestačí provést pouze zkoušku podle ČSN EN 1366-8 (tzv. potrubí typu C, u kterého se sleduje velice přísná limitní deformace rozměru potrubí 10 %), ale pro zatřídění se musí nejdříve absolvovat test potrubí typu A dle ČSN EN 1366-1, ale se zvýšeným podtlakem 500 Pa (standardně se VZT potrubí testují se základním podtlakem 300 Pa) a také test potrubí typu B dle ČSN EN 1366-1 (experimentální ověření proudění horkých spalin v potrubí).

Testování potrubí ZOKT lze názorně vyjádřit pomocí tří níže uvedených obrázků. Jde o jakousi „rovnici“, v níž potrubí ZOKT vznikne absolvováním tří typů testů. Tedy potrubí ZOKT = test pro typ C + test pro typ A s podtlakem 500 Pa + test pro typ B.

ZOKT

Obr. 1 Přehled zkoušek nutných pro klasifikaci potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků
Obr. 1 Přehled zkoušek nutných pro klasifikaci potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků

Má-li klasifikace platit i pro svislé úseky, pak to znamená celkem testů pět (vodorovné potrubí typu C, svislé a vodorovné potrubí typu A a svislé a vodorovné potrubí typu B).

Při návrhu zařízení ZOKT (tj. v projektové dokumentaci) musí být stanoven požadavek na klasifikaci potrubí. Ta vychází z klasifikační normy ČSN EN 13501-4 a podle vztahu na požární úseky podle ČSN 73 0810:

  1. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EI multi. Podle stupně požární bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EI multi 30, v ostatních případech EI multi 60.
  2. Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které však dále vede jinými požárními úseky, se klasifikuje shodně jako podle bodu a) třídou EI multi 30 nebo EI multi 60.
  3. Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, aniž by dále prostupovalo jinými požárními úseky, se musí klasifikovat podle předpokládané teploty odváděných horkých plynů do 300 °C jako E 300 single, nebo přes 300 °C jako E 600 single; za postačující se považuje třída E 30, a to bez ohledu na stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, v němž se potrubí nachází. V praxi se těchto tříd dosahuje neizolovaným potrubím s vyústkami.

Příklad klasifikace pro protipožární systém ULTIMATE Protect:


EI 60 (ho ve) S 500 multi – svislé potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků, které zajistí provozuschopnost po dobu 60minut s podtlakem max. 500 Pa.

Závěr

Cílem zařízení pro odvod kouře a tepla je snížení rizika vzniku a šíření požáru, jakož i ohrožení osob a majetku. Má se toho dosáhnout, zejména v počáteční fázi požáru, odvodem zplodin hoření a kouře a odvodem uvolněného tepla z prostoru garáží do prostor mimo budovu. Systémová řešení ZOKT vyžadují absolvovat poměrně složitý postup zkoušení a certifikace, aby byla prokázána požadovaná požární odolnost daná projektovými normami.

Detailní informace k izolačním systémů ULTIMATE ProtectORSTECH Protect naleznete v příručce s názvem Pasivní protipožární ochrana staveb II a podtitulem Potrubní systémy VZT a ZOKT.

  1. ČSN 73 6058: 2011, Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
  2. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
  3. KOVERDYNSKÝ, V. Požárně odolné vzduchovody a potrubí pro odvod kouře a tepla. Vytápění, větrání, instalace, 2019, 28. ročník, č. 1, s. 2 – 6. ISSN 1210-1389.
  4. KOVERDYNSKÝ, V. Požární odolnost vzduchovodů. Vytápění, větrání, instalace, 2020, 29. ročník, č. 3, s. 170–171. ISSN 1210-1389.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.