Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Základní zásady při odstraňování plísní z objektů po záplavách

V období odstraňování následků po záplavách bude jistě hlavním problémem boj se všudypřítomnými plísněmi. Z jejich nárůstů na vlhkých površích se uvolňují tisíce výtrusů (jejich spór), které jsou základem růstu dalších plísňových kolonií. Nebezpečí spór v ovzduší spočívá v tom, že jsou významnými alergeny, tj. způsobují u lidí po nadýchání vznik alergických onemocnění, mykoalergóz. Zvýšená expozice plísním může způsobit nebo zhoršit onemocnění dýchacího traktu (astma a jiné alergie). Rýma, podráždění očí, kašel, pocit tlaku na hrudníku, zkrácení dechu atd. jsou typickými stížnostmi vnímavých jedinců. Zdravotní problémy způsobené expozicí plísním závisí na délce expozice, dávce plísní a jejich spór, ale i na trvalém i momentálním zdravotním stavu exponovaného člověka. Plísně jsou velmi odolné, jsou schopny růstu nejen na površích, ale i v ovzduší, nevadí jim mráz, ani vysoká teplota, to, co potřebují k růstu a množení je vlhko. Některé plísně napadají i potraviny a vylučují toxické látky, tzv. mykotoxiny, z nichž některé mohou být i rakovinotvorné. Z hlediska ochrany zdraví je tedy důležitá jejich odborná likvidace.

Na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu lze nalézt množství pokynů a informací. S vědomím, že ne každý má k internetu přístup, vybrali jsme několik základních pokynů z textu, který připravila Dr. J. Paříková pod názvem "Zásady při odstraňování plísní z objektů při záplavách" a zájemce o více informací odkazujeme na webové stránky SZÚ (www.szu.cz), případně na pracovníky Národní referenční laboratoře pro desinfekci a sterilizaci SZÚ Praha (ved. Dr. V. Melicherčíková, tel. 267 082 284). Protože víme, že likvidace plísní nekončí jednorázovým zásahem a je třeba ošetření opakovat, domníváme se, že dále uvedené informace budou ještě dlouho aktuální.


JAK BOJ S PLÍSNĚNI ZAČÍNÁ

1. Odstranit z objektů všechny naplaveniny, nečistoty, bahno, zeminu, zničené zařízení, zničené potraviny.

2. Všechny plochy (podlahy, nezničené zařízení, předměty) důkladně umýt běžnými čistícími přípravky (saponáty, mýdlem). Prádlo a tkaniny vyprat a vyvařit.
V případě, že hygienici doporučí dezinfekční přípravky, je vhodné použít přípravky na bázi chlornanů, chloraminů. Po dezinfekci předmětů a ploch, které přijdou do styku s potravinami, je nutný oplach pitnou vodou (odstranění zbytků dezinfekčních přípravků).

3. Po příchodu do postižených objektů a místností důsledně větrat, tj. zajistit přívod venkovního vzduchu a jeho stálou cirkulaci. Pasivní přirozené vysoušení větráním je nejlepší.

4. K aktivnímu vysoušení je možné použít i elektrické odvlhčovače vzduchu. Tyto přístroje vyžadují v maximální možné míře prostor uzavřít. Protože však neodstraňují spóry plísní, musí být každé aktivní odvlhčování řízené a místnosti pasivně odvětrávány.

5. Po poradě s odborníky odstranit poškozené zdivo, omítku, malbu (oškrábat, otlouci). Pokud jsou stěny jenom mokré, není nutné na stěny aplikovat dezinfekční přípravky. Přípravky na bázi chlornanů (např. Savo) není vhodné pro dezinfekci porézních stavebních materiálů (omítky, kámen apod.). Při jejich aplikaci se vnášejí do pórů stavebních materiálů vodou rozpustné soli, které zvyšují vlhkost zdiva. Pokud se tyto přípravky použijí, tak pouze na malé plochy pro okamžitý represivní zásah a v minimálním množství, ve spojení s dalšími sanačními postupy. Čisticí přípravky s dezinfekčním účinkem na bázi chlornanů můžeme ale použít na dlažby a obkladačky.

6. Z okolí objektů důsledně odvádět vodu (např. odkopat zeminu od domů, budovat odvodni stružky, kanálky, čistit kanály) a odklízet organický odpad.


ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ DESINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ

1. Dezinfekční přípravky se používají indikovaně, když vznikne nebezpečí přenosu nákazy, v případě plísní nejen na jejich nárůsty na předmětech, stěnách, ale i při zvýšeném výskytu jejich spór ve vnitřním ovzduší objektů. Pro zajištění účinnosti dezinfekčního zásahu, je nutno zvolit správný dezinfekční přípravek nejen podle obsahu chemické látky, ale i podle účinku na materiály (např. chlorové přípravky bělí, vytvářejí soli, které zvyšují vlhkost). Mokré materiály snižují doporučené účinné ředění. Peroxidy jsou silná oxidační činidla, rychle reagují, mohou poškozovat materiály. Kvarterní amoniové sloučeniny (KAS) snižují povrchové napětí, umožňují snadný průnik i jiných účinných látek, jsou nesnadno biologicky odbouratelné. Alkoholy jsou hořlavé látky a používají se pouze na malé plochy. Aldehydy jsou dráždivé, toxické, nedoporučuje se je používat na plošnou dezinfekci, jedině v případě, že ostatní přípravky nejsou účinné). Doporučuje se v praxi kombinovat různé přípravky i různé aplikační metody. V případě dezinfekce většího rozsahu nebo cenných objektů je vhodné si vyžádat od výrobce či distributora ověření neškodnosti přípravku na materiály a celou záležitost konzultovat s příslušnými odborníky. Pokud se jedná o dezinfekční zásah většího rozměru, je vhodné přivolat firmu, která má osvědčení o odborné způsobilosti k těmto pracem.

2. Aplikační metodu desinfekčního přípravku volíme podle velikosti nárůstu plísní a rozsahu znečištění prostředí plísněmi. Na vyrostlé viditelné plísně na plochách a površích je vhodné otření nebo postřik (u malých předmětů i ponoření). Povrchy otíráme tkaninou namočenou do dezinfekčního přípravku nebo natíráme štětkou. Použitou tkaninu vložíme do igelitového sáčku a vyhodíme do odpadu. Štětky propláchneme v novém roztoku dezinfekčního přípravku a po konečném vymytí vodou usušíme. Povrchy postřikujeme ručními mechanickými rozprašovači či strojním zařízením vždy v bezprostřední blízkosti nárůstu (cca 5 cm nad nárůstem). Rozsáhlé nárůsty je možné překrýt jemnou tkaninou (připevnit gázu, mul) namočenou v dezinfekčním přípravku a stříkat na tuto tkaninu (zabrání se tak šíření spór plísní do ovzduší). Při ošetření povrchů nikdy nerozprašujeme dezinfekční přípravky volně do vzduchu!

Při zvýšené kontaminaci ovzduší spórami plísní ve vnitřním ovzduší objektů je možné použít:
  1. Metodu studeného aerosolu (zamlžení - velice jemné rozprášení roztoku dezinfekčního přípravku určeného k tomuto způsobu použití speciálními přístroji) pouze ve specifických případech - pozor na zvýšení vlhkosti ve vnitřním ovzduší místnosti, po době působení nutno odvětrat. Metoda je šetrná a vhodná do archivů, knihoven, muzeí, spisoven.
  2. Metodu suchého aerosolu (fumigací - suchá mlha). Jedná se o použití speciálního přípravku. Metoda je určena především do oblasti potravinářské, komunální (školy, jídelny, restaurace, hotely, lázeňství), ale je možné ji použít i v jiných oblastech, opakovaně, není toxická, nezvyšuje vlhkost vnitřního prostředí objektů. Po době působení stačí normální odvětrání.
3. K dezinfekci používáme pouze přípravky s fungicidním účinkem schválené k používání hlavním hygienikem MZ ČR.

4. Dezinfekční přípravek se používá v originálním balení s českou etiketou či příbalovým letákem v českém jazyce.

5. Výrobce či distributor musí zákazníkovi na požádání předložit bezpečnostní listy, případně další informační materiály.

6. Při manipulaci s koncentrátem, ředěním přípravku na pracovní roztoky je nutno dodržovat bezpečnostní upozornění na etiketě.

7. Je nutné dodržovat doporučenou účinnou koncentraci, ředění přípravku na pracovní roztoky, dodržovat dobu působení (expozice) a dbát návodu k použití.

8. Dezinfekční přípravky nelze zaměňovat s přípravky preventivními, které jsou určené především jako konzervační látky.


SHRNUTÍ

Větrání a proudění vzduchu vysušuje a odstraňuje spóry plísní z vnitřního prostředí objektů. Čistota a zvýšená hygiena osobní, objektů i okolí je důležitou prevencí. Proto např. potraviny nenechávejte odkryté, plesnivé ihned vyhoďte! Pozor na předměty z přírodních materiálů - vlna, hedvábí, bavlna, dřevo, kůže - přijímají zvýšenou vlhkost z prostředí. Nárůsty plísní likvidujte vždy dezinfekčními přípravky - mokrou cestou, nikdy ne smetáním, vysáváním (nebezpečí dalšího šíření spór vzduchem). Při používání dezinfekčních přípravků respektujte návod k použití a bezpečnostní upozornění. Konečnou úpravu místností (opravy, malování za použití preventivních přísad proti plísním, nátěry, laky) provádějte až po vysušení, po odstranění plísní dezinfekcí a eventuelně až po celkové asanaci objektu.


DOPORUČENÍ VHODNÝCH DESINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ K ODSTRANĚNÍ PLÍSNÍ (působící látka, výrobce)

Stěny, zdi:
(aplikace omytím, postřikem, doporučené účinné ředění dle návodu na etiketě)

Dosilin S (KAS, tenzidy - Proxima Plus s.r.o., Nádražní 670, 742 35 Odry).
Fungispray (Chloramin T - Qualichem s.r.o., Sokolská 1041, 276 01 Mělník).
Mikasept CN (Chlornan sodný - Mika a.s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová).
Pufas (Izothiazol - Stamat s. r. o. Komenského 86, 530 03 Pardubice).
Savo proti plísním plus (Chlornan, stříbro - Bochemie a.s., Lidická 326, 737 95 Bohumín).
Savo proti plísním (Chlornan sodný - Bochemie a.s., Lidická 326, 737 95 Bohumín).

Podlahy:
Dosilin S (KAS, tenzidy - Proxima Plus s.r.o., Nádražní 670, 742 35 Odry).
Lautercid (Acetát ks.kokosové - Qualichem s.r.o., Sokolská 1041, 276 01 Mělník).
Mikasept KAS (KAS - Mika a.s. Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová).
Orthosept P (KAS - Proxima Plus s.r o., Nádražní 670, 742 35 Odry).
Pro Cura S (KAS - Argochem Praha s.r.o., Přátelství 550, 104 00 Praha 10).
Sanitase (KAS - Anglo-česká, v.o.s., Vajgar 734/III 377 01 Jindřichův Hradec).

Nábytek, zařízení:
Dosilin S (KAS, tenzidy - Proxima Plus s.r.o., Nádražní 670, 742 35 Odry).
Mikasept KAS (KAS - Mika a.s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová).
Biostab 21 F (Thiokyanomethyl- thiobenzthiazol - SPS, Švábky 2, 180 00 Praha 8).

Výlevky:
Presept tbl. (Dichlorisokyanuran sodný - Johnson and Johnson, s.r.o., Na radosti 399, 155 25 Praha 5-Zličín).

Ovzduší
- v případě zvýšeného výskytu spór plísní

Dezinfekce metodou studeného aerosolu (i šetrná dezinfekce materiálů.)
Biostab 21 F (thiokyanomethyl-thiobenzthioazol - SPS, Švábky 2, 180 00 Praha 8).
Dosilin S (KAS, tenzidy - Proxima Plus s.r.o., Nádražní 670, 742 35 Odry).
Pufas (Izothiazol, org. slouč. dusíku - Stamat s.r.o., Komenského 86, 530 03 Pardubice).

Dezinfekce metodou suchého aerosolu
Fumispore base (parahydroxyphenylsalicylamid - Biotech Lignosulfate Handels GmbH, Zahradní, 739 21 Paskov).
Fumispore shock (parahydroxyphenylsalicylamid - Biotech Lignosulfate Handels GmbH, Zahradní, 739 21 Paskov).
Fumispore "S" (parahydroxyphenylsalicylamid a esenciální složky- Biotech Lignosulfate Handels GmbH, Zahradní, 739 21 Paskov).

Uvedené dezinfekční přípravky byly vybrány z celé řady dalších vhodných, zejména proto, že byly použity a osvědčily se při a po záplavách na jižní Moravě v r. 1997.

Během procesu odstraňování plísní je důrazně doporučena ochrana dýchacích cest z důvodu snížení vdechování plísní, jejich spór a jiného prachu. Hlavní úlohou osobních ochranných pracovních prostředků, včetně respirátorů, je nejen vyhnout se vdechování plísní a jejich spór, ale také zabránit jejich kontaktu s pokožkou a očima. Proto se během odstraňování plísní doporučuje pracovat v rukavicích a chránit oči.

Z materiálů SZÚ ve spolupráci s Dr. J. Paříkovou připravila A.Lajčíková.

 
 
Reklama