Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové technologie pro zvýšení komfortu vnitřního prostředí na katedře TZB v Praze

Slavnostní otevření zkušebního zařízení v rámci projektu Clear-up

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze proběhlo 5. 3. 2012 slavnostní otevření zkušebního zařízení instalovaného na Katedře technických zařízení budov v rámci projektu Clear-up. Projekt Clear-up je zaměřen na testování nových technologií pro zvýšení komfortu vnitřního prostředí a snížení energetické náročnosti budov.


Vedoucím projektu v rámci pracoviště je vedoucí katedry prof. Ing. Karel Kabele, CSc., na řešení projektu dále pracují doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. a Ing. Filip Jordán. Na projektu spolupracují přední evropská výzkumná pracoviště a velké průmyslové firmy. Na Katedře technických zařízení budov bylo rekonstruováno a doplněno vybavení kanceláří o moderní systémy technických zařízení budov. Jednotlivé kanceláře jsou vybaveny různými systémy. To umožňuje jejich vzájemné porovnávání.

rekuperace tepla

Všechny místnosti jsou vybaveny novým systémem vytápění a větrání. Vybrané místnosti jsou vybaveny novým systémem osvětlení automaticky řízenými stmívatelnými svítidly, pokročilým systémem stínění oken elektricky ovládanými žaluziemi. Provedeny byly nové omítky s látkami s fázovou změnou (PCM) pro zvýšení tepelné stability interiéru, vakuová tepelná izolace pro zlepšení tepelnětechnických vlastností vnějších konstrukcí a fotokatalytický nátěr pro snížení množství škodlivin v ovzduší.

Stmívatelné svítidlo
a senzory v testovací místnosti
Fotokatalytický nátěr na
stropě místnosti, osvětlení
stmívatelným svítidlem
Systém řízení provozu a ukládání
dat v technické místnosti

Referenční místnost je vybavena systémem aktivního chlazení, místnosti jsou vybaveny nejmodernějším systémem řízení. Jedná se o testovací zařízení. Proto jsou v testovacích místnostech a jejich okolí umístěny senzory pro snímání parametrů prostředí, jejichž údaje jsou dlouhodobě zaznamenávány a vyhodnocovány. Přesnost a správnost dat je ověřována paralelním měřením vybraných parametrů dalšími nezávislými systémy. Pro měření jsou používány standardní i vývojové typy senzorů. Testovány jsou také různé strategie provozu místností s ohledem na kvalitu prostředí a energetickou náročnost. Zvlášť mohou být porovnávány systémy určené pro snížení spotřeby energie na vytápění a větrání, pro zlepšení kvality vnitřního prostředí a pro úsporu energie na osvětlení. Instalovaná zařízení již byla testována výrobci v laboratorních podmínkách, cílem testování je proto zhodnocení jejich přínosu v reálném dlouhodobém užívání. V průběhu dlouhodobého testování jsou prováděny rovněž krátkodobé testy zaměřené na kvalitu vnitřního prostředí.

Meteorologická stanice a kryt pro
sondy na měření koncentrací
chemických látek v ovzduší
Systém stínění interiéru místností
pomocí elektricky ovládaných žaluzií
Umístění senzorů v kanceláři – ovládání teploty a větrání, senzor CO2, vlhkost, VOC

V projektu je pro snímání kvality vnitřního vzduchu použit fotoakustický monitor plynů Innova pracující na principu fotoakustické spektroskopie. Přístroj analyzuje vzorky vzduchu ze šesti kanceláří a monitoruje koncentraci formaldehydu, těkavých organických látek, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a vodní páry. Přístroj obsahuje i filtr pro fluorid sírový (SF6), který se používá jako vzorkovací plyn. Měření s použitím vzorkovacího plynu umožňuje posoudit účinnost větracího systému v místnosti.

Projekt Clear-up
Katedra TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze
 
 
Reklama