Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Normy z oboru větrání a klimatizace

Článek prezentuje aktuální situaci v normalizační činnosti oboru větrání a klimatizace. V úvodu článku je vysvětlena struktura činností při tvorbě norem a princip přejímání Evropských norem do užívání v ČR. Článek uvádí přehled platných norem z oblasti větrání a klimatizace. Některé důležité normy jsou doplněny krátkým komentářem. V závěru příspěvku jsou zmíněny aktuální normy připravené k převzetí v roce 2012 a seznam norem, jejichž zařazení do soustavy ČSN se předpokládá v blízké budoucnosti.

Úvod

V souvislosti se zrušením Českého normalizačního institutu (ČNI) byly veškeré činnosti související s tvorbou a vydávání českých technických norem (ČSN) převedeny na Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). V této souvislosti vzniklo v roce 2009 na Fakultě strojní ČVUT v Praze Centrum technické normalizace pro obory Vzduchotechnika a vytápění a Technologie obrábění. Centrum technické normalizace má za úkol mj. zajišťovat zpracování a zavedení evropských norem do soustavy ČSN pro níže uvedené technické komise Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC (CEN/TC – European Committee for Standardization/Technical Committee). Problematiku jednotlivých evropských technických komisí CEN/TC v oborech vzduchotechniky a vytápění pokrývají v ČR Technické normalizační komise TNK 75 Vzduchotechnická zařízení, TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody a TNK 43 Stavební tepelná technika.

Centrum technické normalizace pro vzduchotechniku a vytápění zajišťuje zpracování a zavedení evropských norem vydaných níže uvedenými komisemi CEN/TC do soustavy ČSN a spolupracuje s technickými normalizačními komisemi TNK 75, TNK 93 a TNK 43.

 • CEN/TC 130 Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla (TNK 93)
 • CEN/TC 156 Větrání budov (TNK 75)
 • CEN/TC 195 Vzduchové filtry pro všeobecné čištění vzduchu (TNK 75)
 • CEN/TC 228 Otopné soustavy pro budovy (TNK 93)
 • CEN/TC 243 Technologie čistých prostor (TNK 75)
 • CEN/TC 247 Řídicí a regulační systémy pro technická zařízení budov (TNK 75)
 • CEN/TC 312 Tepelné solární systémy a prvky (TNK 43)
 • CEN/TC 356 Průmyslové ventilátory – Bezpečnostní požadavky (TNK 75)
 • ISO/TC 117 Průmyslové ventilátory (TNK 75)
 • ISO/TC 180 Solární energie (TNK 43)
 • ISO/TC 205 Navrhování vnitřního prostředí budov (TNK není určena)
 • ISO/TC 209 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí (TNK není určena)

Povinností Center technické normalizace je zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy. Jedná se o účast na tvorbě normy od etapy schválného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN) a tvorby původních ČSN. S tím jsou spojené další činnosti, jako např. připomínkování, formulace odborných vyjádření a stanovisek, účast na činnosti technických normalizačních komisí apod.

V praxi jsou možné prakticky dvě možnosti převzetí evropské normy do soustavy ČSN. Nejjednodušší je převzetí originálu vyhlášením ve věstníku, druhou možností je překladem. CTN po dohodě s TNK 75 přistoupilo k tendenci překládat do češtiny zejména normy, které mají široký rozsah působnosti, tj. normy požadavkové, terminologické, výpočtové, klasifikační apod. Naopak normy validační a zkušební určené pro omezenou skupinu zájemců jsou většinou zaváděny převzetím originálu.

Spolupráce CTN na Fakultě strojní ČVUT v Praze s TNK 75 Vzduchotechnická zařízení se v poslední době zaměřuje na následující oblasti:

 • zkvalitnění překladů evropských norem, zajištěním recenzí překladů,
 • překlady původních evropských norem,
 • vypracování národních příloh k evropským normám,
 • uvedení do souladu evropských norem ČSN EN a dosud platných norem ČSN na obdobnou problematiku,
 • v odůvodněných případech lze navrhnout i nově normu ČSN, nebo dosavadní ČSN revidovat.

Platné normy

V příloze A je uveden seznam původních, stále platných českých norem třídy 12 (Vzduchotechnická zařízení). V příloze B je pak uveden seznam evropských norem převzatých do soustavy ČSN. Seznamy jsou platné k datu 25. 1. 2012. Z hlediska navrhování systémů větrání a klimatizace jsou důležité zejména následující normy:

ČSN EN 15240 Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systému a ČSN EN 15239 Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větrácích systému. Normy popisují společnou metodiku pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů v budovách z hlediska spotřeby energie. Normy se vztahují na všechny typy systémů klimatizace a chlazení (určených pro vytváření tepelné pohody) s celkovým chladicím výkonem větším než 12 kW.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy. Norma je určena zejména projektantům, vlastníkům a provozovatelům budov. Norma obsahuje informace pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které slouží k pobytu osob. Předpisy pro navrhování uvedené v této normě a v přílohách se vztahují zejména na systémy s nuceným přívodem a odvodem vzduchu a na mechanické části hybridních systémů. Norma neřeší větrání obytných budov. V této souvislosti je nutné zmínit normu ČSN 12 7010: 1986 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení, jejíž obsah se částečně překrývá s novější evropskou normou. V případech, kdy je starší norma ČSN překonána, bude nevrženo její zrušení, nebo budou účelné stati připojeny k ČSN EN formou národní přílohy.

ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení. Norma stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení v etapě přejímky. Norma umožňuje volbu mezi zjednodušenými zkušebními metodami v případě jejich adekvátnosti nebo rozšířenými měřeními v případě nutnosti. Norma se vztahuje na větrací a klimatizační systémy navržené za účelem zajištění podmínek tepelné pohody v budovách, s výjimkou obytných budov.

ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky. Norma prezentuje návrhová kritéria pro dimenzování systémů, posuzování energetické náročnosti budovy a dlouhodobé hodnocení vnitřního prostředí. V závislosti na typu budovy, uživatelích, typu klimatu a národních rozdílů jsou definovány různé kategorie vnitřního prostředí.

ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. Národní příloha v podobě změny Z1 definuje požadavky na větrání obytných budov a doporučuje vhodné systémy větrání.

Připravované normy

V příloze C jsou uvedeny normy připravené k vydání, nebo k připomínkovému řízení v roce 2012. Překladem budou převzaty následující normy:

ČSN EN 15780 Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení. Norma se vztahuje nové i stávající větrací a klimatizační systémy a stanovuje kritéria pro posuzování čistoty vč. tříd čistoty, čisticí postupy a metody pro ověření účinnosti čištění. Norma se nevztahuje na průmyslovou vzduchotechniku. Vzhledem k tomu, že čistota větracích systémů je oblastí, která je v našich podmínkách často zanedbávaná, bude norma přeložena do češtiny jako výchozí, zastřešující dokument.

ČSN EN 779 Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání – Stanovení filtračních parametrů. Jedná se o novelizaci stejné normy z roku 2003. Její vydání se značně zdrželo v rámci mezinárodního připomínkového řízení. Norma bude zavedena překladem, pravděpodobně v průběhu roku 2012.

ČSN ISO 29464 Prostředky pro čištění vzduchu a dalších plynů – Terminologie. Norma přispěje ke sjednocení terminologie v oboru filtrace a odlučování tuhých částic. Využití bude možné i pro připravovanou terminologickou databázi ÚNMZ.

Související dokumenty

S oborem větrání a klimatizace samozřejmě souvisí i další normy. Zejména se jedná o normy třídy 06 (Vytápění) a 73 (Navrhování a provádění staveb), kam patří i normy z oblasti tepelné ochrany budov. Příkladem je norma ČSN 73 0548 na výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů z roku 1985, kterou bude nutné v blízké budoucnosti aktualizovat.

Zajímavým dokumentem je prCEN/TR 16244 Větrání nemocnic z roku 2011, což je dokument v podobě technické zprávy, který je prakticky připraven k převzetí do soustavy EN. V dokumentu jsou uvedeny požadavky na větrání různých nemocničních pracovišť. Norma klasifikuje třídy místností na základě hygienických požadavků, podrobně se zabývá požadavky na jednotlivé součásti větracích a klimatizačních zařízení, uvádí hygienické požadavky vč. větrání a tepelně-vlhkostních podmínek v jednotlivých místnostech. Norma se zmiňuje rovněž o čištění a dezinfekci systémů.

Literatura

 • [1] ZMRHAL, V., DRKAL, F. Normalizační činnost na Ústavu techniky prostředí. In Vytápění, větrání, instalace. In: Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 4a. ISSN 1210-1389.
 • [2] ÚNMZ. Domovské stránky dostupné z http://www.unmz.cz. 2012.
English Synopsis
Ventilation and Air-conditioning Standards

The paper presents the current situation in the field of the ventilation and air conditioning standardization. At the beginning of the article the structure of activities in the development of standards and the principle of acceptance of European standards for use in the country are explained. The article presents an overview of the applicable standards for the ventilation and air conditioning. Some important standards are accompanied by brief commentary. In the conclusion the current standards are listed ready to take over in 2012 and a list of standards in the ISO system expected for inclusion in the near future.

 
 
Reklama