Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová česká legislativa a normy pro větrání a klimatizaci

Pro pobytové místnosti legislativa udává požadavky na větrání a na vytápění s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání je dáno minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu na osobu, nebo minimální intenzita větrání a jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2.

Při příležitosti uvedení na trh nové revoluční generace centrálních klimatizačních jednotek PremiAir uspořádala společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí řadu odborných seminářů po celé ČR.
Následující článek je zpracován dle odborné přednášky Ing. Miloše Laina, Ph.D. z ČVUT v Praze, Fakulty strojní, Ústavu Techniky prostředí. Přednáška byla součástí programu o novinkách v legislativě VZT zařízení.

Množství vzduchu

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 • Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.
 • Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 l/h.
 • Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.

Podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, koncentrace, dávky čerstvého vzduchu.

Třídy práce

 • I práce v sedě s minimální aktivitou
 • IIa práce převážně vsedě s lehkou aktivitou
 • IIb řízení vozidel, práce vstoje ...
 • V. velmi těžká práce, nošení těžkých břemen...

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

 1. 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 2. 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 3. 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb
 4. 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V

Minimální množství venkovního vzduchu musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců.

Normy


Kancelář – 8 m2 na osobu
l/s na osobul/s na m2l/sm3/h na osobum3/h na m2
Ashrae 2.50.34.9182.2
EN15251I10118658.1
II70.712.6455.7
III40.47.2263.2
EN13779IDA 112.5 12.5455.6
IDA 28 8293.6
IDA 35 5182.3

Letní chlazení

Poč. hodinStř. teplota253550
celý rok prac. doba15–25 81219,45578111
celý rok15–25 195318,86185122
celé léto15–25 174718,96084119
léto prac. doba15–2563%68819,75374106
léto prac. dobado 2590%97917,572101144
léto prac. doba 1090
 

Prac. prostředí

Neklimatizované
Neklimatizované
Klimatizované
Klimatizované

ČSN EN13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy a SFP

ČSN EN13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které však slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje parametry relevantní pro tyto systémy.
Předpisy pro navrhování uvedené v této normě a v přílohách se vztahují zejména na systémy s nuceným přívodem a odvodem vzduchu a na mechanické části hybridních systémů.

 • Měrný příkon ventilátoru SFP

  SFP (= Specific Fan Power, tj. specifický výkon ventilátoru); jedná se o celoevropsky platnou veličinu příkonu ventilátoru na m3 přepraveného objemu vzduchu (jednotka: W·m-3·s)

  W/(m3 /s) = Ws/m3 = Pa

  vzorec1

 • TřídaPSPF
  SFP 1< 500
  SFP 2500–750
  SFP 3750–1 250
  SFP 41 250–2 000
  SFP 52 000–3 000
  SFP 63 000–4 500
  SFP 7> 4 500
  SFP pro celou budovu

  vzorec2

 • SFPE pro klim. jednotku

  vzorec3

 • SFPV naměřená hodnota (čistý filtr, přepočet hustoty)

  vzorec4

Provedení jednotek ČSN EN 1886

 • Mechanická pevnost skříně i rámu se posuzuje podle průhybu při definovaném přetlaku v jednotce.
  Rozeznávají se tři třídy mechanické pevnosti:
  • max. průhyb třídy D1 - 4 mm/m2,
  • D2 – 10 mm/m2,
  • D3 > 10 mm/m2.
 • Netěsnost jednotky se posuzuje podle úniku vzduchu při definovaném tlakovém rozdílu a rozlišují se tři třídy:
  • L1 s nejmenšími netěsnostmi až L3 s nejvyšším únikem.
  Je předepsána i maximální netěsnost usazení filtrů, která je od 0,5 % (průtok vzduchu netěsnostmi kolem filtru) pro třídu filtrů F9 až po 6 % pro filtry třídy F5 a nižší.

 • Při posuzování tepelné izolace skříně se zohledňuje jak součinitel prostupu tepla použitého panelu, tak součinitel tepelných mostů.
  • Pro třídu tepelné izolace T1 – U < 0,5 W/m2.K,
  • T4 – 1,4 až 2 W/m2.K …...
  • třída T5 je bez požadavků.
  Třídy součinitelů tepelných mostů jsou TB1 až TB5.

 • Požární odolnost vzduchotechnických jednotek požaduje, aby součásti jednotky byly vyrobeny z nehořlavého materiálu (požární třída A1 nebo A2 s1 d0).
  V případě, že je jednotka oddělena požárními klapkami od potrubní sítě, může být vyrobena i z nesnadno hořlavých materiálů (požární třída A2, B, C s3 d2).

Energetické zákony

Energetická náročnost budov informační projekt TZB-info 2013, aktuální legislativa, komentáře, články.

 • Směrnice EU 2002/91/ES o energetické náročnosti budov
 • Zákon č.406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií
 • Zákon č.177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 277/2007 Sb. ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů
 • Směrnice EP a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov
 • Zákon č.318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Nová vyhláška o kontrole klimatizací 2013

COP – EER – ESEER – SEER

V současné době se pro zdroje chladu používá EER (Energy Efficiency Ratio) na místo dřívějšího COP. Správně EER bezrozměrné (W/W) je shodné s COP v chladicím módu. EER v Btu/Wh nebo kW/ton – příslušný převod (3.412)

Zohlednění částečné zátěže

Evropský sezónní chladicí faktor
ESEER = 0,03 ‧ EER100% + 0,33 ‧ EER75% + 0,41 ‧ EER50% +0,23 ‧ EER25%

Procento zatíženíTeplota vzduchu [°C]Teplota vody [°C]Koeficient v rovnici
10035303 %
75302633 %
50252241 %
25201823 %

SEER zatím < 12 kW
35 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C
100 %, 74 %, 47 %, 21 %
Korekce spínání, roční bilance

EER, SEER

 • Zpřísňování kritérií
 • I pro ostatní prvky
 • 2015
Nový energetický štítek
Nový energetický štítek


Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

Z §2 Vymezení pojmů odst. 1 se pro účely zákona rozumí:
h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,
l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,
p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,
q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

Čtěte na TZB-info:

Vyhláška 193/2013 Sb. o kontrole klimatizací

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19.  května 2010 o energetické náročnosti budov) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

§ 2 Rozsah kontroly klimatizačních systémů

 • Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.
 • Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.

§ 3 Způsob provádění kontroly klimatizačních systémů

Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje

 1. hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
 2. vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
 3. hodnocení údržby klimatizačního systému,
 4. hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
 5. hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
 6. doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu
 7. klimatizačního systému.

§ 4 Zpráva o kontrole klimatizačního systému

 • Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje
  1. identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
  2. podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
  3. hodnocení klimatizačního systému podle § 3,
  4. údaje o energetickém specialistovi,
  5. datum provedení kontroly a
  6. ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
 • Provedení kontroly klimatizačního systému nenahrazuje kontroly, hodnocení a revize prováděné podle jiných právních předpisů.
 • Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Vyhláška připouští zjednodušení v případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu.

§ 5 Četnost kontrol klimatizačního systému

Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 Četnost kontrol klimatizačního systému
Četnost kontrol klimatizačního systému
English Synopsis
The new Czech legislation for ventilation and air-conditioning

The article is based on the Milos Lain presentation for Janka Company in 2013. The current standards in the ventilation rate based on Czech legislation from 2012 2013 are presented in the paper. Comparison to EU and ASHRAE standards is in the paper as well. New Czech legislation about inspection of AC systems is mentioned in the last part.

 
 
Reklama