Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Lisovací fitinky pro průmyslové systémy stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je často nepostradatelným zdrojem v mnoha průmyslových odvětvích. Použití lisovacích fitinků a trubek vyrobených z nerezové nebo uhlíkové oceli k vytvoření systémů v různých typech výrobních závodů zahrnuje několik výhod souvisejících s rychlostí realizace, kvalitou a provozuschopností systému. Chtěli bychom Vám přiblížit nové možnosti v oblasti instalace rozvodů stlačeného vzduchu za využití kvalitních lisovacích fitinků a trubek z nerezové a uhlíkové oceli systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.


Použití ocelových lisovacích fitinků k vytvoření systémů, které dopravují stlačený vzduch v průmyslových odvětvích přináší řadu výhod, a to jak ve fázích instalace, tak i ve vztahu k provoznímu režimu a údržbě samotných systémů. Pojďme analyzovat, jaké jsou rozdíly s jinými spojovacími systémy pro okruhy stlačeného vzduchu, nebudeme hovořit jen o silných stránkách lisovacích fitinků, ale také o některých (možných) nevýhodách.

Při návrhu systémů stlačeného vzduchu v průmyslových odvětvích je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Celkové náklady na vytvoření systému jsou jistě jedním z hnacích faktorů, ale nezapomínejme, že stejně důležitý je i bezproblémový provoz a údržba, nemluvě o efektivitě systému a přidané hodnotě ve vztahu k výrobním procesům. Jaký význam by měla úspora investičních nákladů při instalaci systému stlačeného vzduchu, která by následně představovala riziko zničení hotových výrobků nebo dokonce újmu na zdraví zaměstnanců?

Závod Turbomeca (skupina Safran) Bordes, Francie. Přesné sestavy pro výrobu motorů vrtulníků. Zde musí být spolehlivost a kvalita systémů stlačeného vzduchu nejmodernější.
Závod Turbomeca (skupina Safran) Bordes, Francie. Přesné sestavy pro výrobu motorů vrtulníků. Zde musí být spolehlivost a kvalita systémů stlačeného vzduchu nejmodernější.

Stlačený vzduch přepravovaný potrubním systémem se pohybuje vysokou rychlostí a veškerý prach a nečistoty, které jsou uvnitř nebo se jim podařilo proniknout do okruhu, cirkulují spolu se vzduchem stejnou rychlostí. Z tohoto důvodu musí být v průběhu instalace použity montážní systémy, které mohou minimalizovat přítomnost nečistot v systému.

Při instalaci systémů stlačeného vzduchu je třeba věnovat zvláštní pozornost odhrotování trubek, přičemž je třeba dbát na odstranění veškerých zbytků kovového materiálu, protože jakmile bude systém uveden do provozu, mohou tyto „kovové otřepy” zanést filtry a zničit samotné drahé strojní zařízení s ním spojené. Kovové částice se také mohou dostat mimo systém, což by mělo za následek ohrožení bezpečnosti pracovníků a riziko zničení samotných produktů.

Jaké jsou výhody systému s lisovanými fitinky pro systémy stlačeného vzduchu?

Ve středních a velkých systémech, kde musí být instalováno několik stovek, ne-li tisíce metrů potrubí, nabízí systém lisovaných fitinků skutečně bezkonkurenční výhody. Pokud analyzujeme celkové investiční náklady, jsou lisovací fitinky nejvýhodnější, protože cena slabostěnné nerezové nebo uhlíkové trubky je mnohem nižší než trubky hliníkové, a to jak z hlediska rychlosti instalace systému, tak i vzhledem ke značným úsporám z hlediska času a mzdových nákladů na pracovní sílu.


Lisovací fitinky jsou lisovány v jednom kroku s využitím pro instalaci snadno ovladatelného bateriového lisovacího zařízení. Spojení vytvořené lisovacím procesem trvá pouze několik sekund. V druhém případě musí být hliníkové trubky nejprve namazány, ručně utaženy a následně utaženy současně dvěma klíči, kdy musí montér použít obou rukou. Na závěr musí být spoj dotažen momentovým klíčem s přesným utahovacím momentem.

Rozvětvení systému stlačeného vzduchu lze realizovat vložením a zalisováním lisovacího fitinku ve tvaru „T” v řádu několika sekund, zatímco u hliníkových trubek musí být otvor často vytvořen vrtákem. Tato poslední operace, kromě toho, že je časově delší než při použití lisovacího fitinku, může zanechat uvnitř systému velmi nebezpečné kovové úlomky, které mohou po uvedení systému do provozu nenapravitelně poškodit strojní zařízení k němu připojené.

Proč „plýtvat časem“ vrtáním hliníkových trubek pro každou jednotlivou větev, když lisovacím fitinkem „T“ můžete vše propojit pomocí lisovacího zařízení během několika sekund?
Proč „plýtvat časem“ vrtáním hliníkových trubek pro každou jednotlivou větev, když lisovacím fitinkem „T“ můžete vše propojit pomocí lisovacího zařízení během několika sekund?

Jiné typy spojovacích systémů pro hliníkové trubky na stlačený vzduch naproti tomu používají ohyby a fitinky „T” z plastu. Plastové spojovací prvky ale nemohou zaručit pevnost a životnost rozvodů z hliníku nebo oceli, ani zaručit jejich odolnost vůči jakýmkoli abnormálním špičkám v dopravě stlačeného vzduchu, které by mohly způsobit uvolnění nebo nesouosost fitinků. Při pohledu z druhé strany zůstává systém instalovaný s využitím lisovacích fitinků z nerezové nebo uhlíkové oceli stacionární a funkční po několik následujících desetiletí.

Slabé stránky lisovacích fitinků týkající se systémů stlačeného vzduchu

Nespornou výhodou potrubních systémů z plastu a hliníku s příslušnými tlakovými fitinky je jistě skutečnost, že je lze demontovat a opětovně použít na jiném místě rozvodu. Naproti tomu ocelové lisovací fitinky lze po lisování demontovat pouze vyříznutím příslušné části systému.

V okamžiku velkého množství zkondenzované vody nebo v blízkosti mořského prostředí mohou nerezová ocel, uhlíková ocel i hliník, pokud nejsou správně izolovány nebo ošetřeny speciálními barvami, podléhat riziku koroze. V těchto případech může správná kontrola a pravidelná údržba skutečně ovlivnit životnost systémů.

Ocelové lisovací fitinky pro systémy stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch není nic jiného než normální atmosférický vzduch, který má zmenšený objem pomocí strojů poháněných elektřinou nebo pomocí generátorů spalovacích motorů. Takto vyrobený stlačený vzduch je skladován v tlakových nádobách, a v případě potřeby je přiváděn k různým uživatelům prostřednictvím systému rozvodu potrubí a fitinků.

Seznam všech možných aplikací stlačeného vzduchu v různých průmyslových oborech by byla dlouhá a složitá práce, protože jsou skutečně rozmanité. Abychom měli jednoduché shrnutí, můžeme říci, že jeho účel sahá od čištění artefaktů po provozování přesných pneumatických nástrojů.

Pro vytvoření systémů rozvodů stlačeného vzduchu lze použít sortiment potrubí a lisovacích fitinků z nerezové oceli, tak i z uhlíkové oceli v lisovacích profilech „M“.
Pro vytvoření systémů rozvodů stlačeného vzduchu lze použít sortiment potrubí a lisovacích fitinků z nerezové oceli, tak i z uhlíkové oceli v lisovacích profilech „M“.

Uhlíková i nerezová ocel zaručuje v průběhu doby vynikající spolehlivost, odolnost proti korozi a životnost. Pokud je systém stlačeného vzduchu provozován v oblastech s vysokou vlhkostí, přítomností solných aerosolů nebo zvláště drsných chemických látek, nabízí nerezová ocel AISI 316L rozhodně více záruk životnosti než ocel uhlíková.

Přítomnost oleje v systému stlačeného vzduchu

Přítomnost nebo nepřítomnost oleje v okruhu a jeho maximální množství jsou důležitými faktory, které je potřeba vzít v úvahu při projekčním návrhu systému. Některé typy generátorů stlačeného vzduchu mohou uvolňovat olej do okruhu rozvodu stlačeného vzduchu. Většina technologií je schopna tolerovat přítomnost určitého procenta oleje, ale existují i jiné přesné procesy, které jej netolerují absolutně. Přebytečný olej lze odloučit ve speciálních filtrech a odlučovačích oleje, pokud by měla být koncentrace oleje v okruhu tlakového vzduchu vyšší nebo rovna 5 mg/m3. Výrobce důrazně doporučuje nahradit standardní černé těsnicí O-kroužky EPDM za těsnicí O-kroužky FPM zelené barvy.

NEREZOVÁ OCEL UHLÍKOVÁ OCEL
Stlačený vzduch
bez oleje
Stlačený vzduch
s olejem
Stlačený vzduch
bez oleje
Stlačený vzduch
s olejem
Materiál O-kroužku EPDM; černý FPM; zelený EPDM; černý FPM; zelený
Maximální tlak 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar
Rozsah teplot −20 °C ÷ +85 °C
Doporučení pro instalaci Před vložením trubky do fitinku O-kroužky navlhčete

Přítomnost kondenzované vody, prachu a látek znečišťujících ovzduší

Při kolísání tlaku uvnitř systému může docházet ke kondenzaci vody, která je pak nejenom spouštěcím faktorem pro vznik korozivního prostředí, ale může také ovlivnit fungování uživatelů a kvalitu vyráběných produktů. Aby se odstranil fenomén kondenzace, musí být v různých částech okruhu systému stlačeného vzduchu instalovány sušičky vzduchu, které jsou schopné udržovat co možná nejkonstantnější relativní vlhkost.

Stlačením vzduchu se také stlačuje prach a znečišťující látky různého původu. Aby se zabránilo pohybu těchto částic uvnitř systému, musí být instalována řada filtrů uspořádaných do „kaskády” od nejhrubší porozity k nejjemnější, aby byly zachyceny i ty nejjemnější znečišťující částice.

Stejně jako při výběru kvalitních lisovacích fitinků a trubek, musí být i sušičky a prachové filtry vynikající kvality. Rozhodnutí pro „levnější” řešení by nepochybně nevedlo k zisku, ale k dalším výdajům na zařízení a nástroje, které by byly v průběhu času poškozeny.


Proč je nerezová ocel jednou z nejlepších možností pro potrubí rozvody stlačeného vzduchu?

Vytvoření systémů pomocí plastových tvarovek a trubek, zejména v případě méně známých značek, by mohlo být zdánlivě zajímavým ekonomickým řešením. Na druhou stranu, při analýze toho, jaká by měla být životnost systému v průběhu času a odolnost proti nárazu (vnitřnímu i vnějšímu), bychom s rozvody v plastech určitě čelili dalším nákladům spojeným s výměnou některých komponent systému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

V tomto smyslu by jistě mohlo být určitou volbou větší zaměření na kvalitu a životnost použitých hliníkových trubek a fitinků. S touto variantou řešení jsou spojené problémy v oblasti „ekonomické”, protože hliník je cenově dražší než nerezová nebo uhlíková ocel.

Další nevýhodou hliníkových trubek je skutečnost, že na trhu existuje nesčetné množství různých spojovacích systémů, které jsou často vzájemně nekompatibilní. Pokud budete muset změnit trasu okruhu nebo přidat nové uživatele, budete nuceni najít a koupit armatury stejné konkrétní značky.

V případě použití ocelových lisovacích fitinků, s výjimkou zvláštních předpisů platných v konkrétní zemi instalace, lze lisovací fitinky různých výrobců instalovat do stejného systému a často také lisovat za použití stejného lisovacího zařízení.

V případě zájmu o kompletní technické podklady týkající se systémů z lisované nerezové nebo uhlíkové oceli IVAR.PRESS FITTNG SYSTEM kontaktujte místně příslušného obchodního zástupce https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#persons


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...