Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

IVAR.PROFI-AIR profesionální ucelený systém pro nucené větrání s rekuperací tepla a chladu

Požadavky na úsporu energie v obytných budovách stále rostou a je rok od roku náročnější je uspokojovat. Strategické cíle EU kladou na členské státy nemalé nároky a jednotliví výrobci musí vyvíjet velké úsilí, aby jejich výrobky splnily požadavky definované nařízeními Evropské komise s cílem definovaným jako tzv. „20 / 20 / 20“.

 • Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990.
 • Zvýšení energetické účinnosti o 20 %.
 • Dosažení 20 % podílu obnovitelných zdrojů z celkové spotřebované energie.

V České republice problematiku energetické náročnosti budovy řeší zákon o hospodaření s energií č. 406/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Tato legislativa řeší zpřísnění některých požadavků na energetickou náročnost budov postupně od roku 2015 a vrcholí právě datem 1. 1. 2020. Po tomto datu bude možné stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Právě po prvním lednu 2020 se požadavky vztahují už i na rodinné domy.

Řízené domácí větrání s rekuperací tepla (neboli nucené větrání se zpětným získáváním tepla, dále jen NVZZT) významně přispívá k tomuto účelu.

IVAR CS je dceřinou společností firmy IVAR Itálie a je významným dovozcem komponentů pro TZB do České a Slovenské republiky, ale také Maďarska, Polska, Litvy a Rakouska.

Divize společnosti IVAR CS, IVAR TT již více než 10 let dodává komponenty pro NVZZT od německého výrobce Fränkische. Požadavky EU a s tím i požadavky trhu pro oblast NVZZT se stupňují. Také proto má výrobce Fränkische vysoké ambice na dosažení špičkové kvality svých produktů, v čemž mu pomáhá vlastní vývoj a rozsáhlé zázemí výroby.

Aspekty výhod:


 • Tepelně komfortní zóna – zobrazení optimální teploty v místnosti, při které se člověk cítí příjemně, a která poskytuje vhodné podmínky pro práci a odpočinek.
 • Ochrana budov – výměna vzduchu v budově v závislosti na relativní vlhkosti snižuje riziko poškození budovy vlhkostí a plísněmi / houbami.
 • Ochrana obyvatel – pomocí snižování koncentrace CO2 je vytvářeno zdravé klima v budově. Vydýchaný vzduch tvoří nebezpečnou směs chemikálií. Prach a roztoči zvyšují riziko alergií obyvatel. Zvýšená relativní vlhkost tvoří podmínky pro vznik plísní, jejichž spory jsou zdraví škodlivé. Proti tomu všemu pracuje NVZZT.
 • Pohodlí a bezpečnost – větrání je automatické bez nutnosti na něj myslet a otvírat dveře, okna apod. Tím NVZZT přispívá k pohodě, pohodlí a dochází i ke snížení rizika vloupání.
 • Energetická účinnost a rentabilita – i při intenzivním větrání pomocí NVZZT dochází ke zpětnému získávání tepla z odváděného vzduchu, tím se větrání stává hospodárným a nezatěžuje finanční rozpočet domácnosti.

Přehled systému:


Systém NVZZT IVAR.PROFI-AIR se skládá především z komponentů, které jsou vyvinuty pro dlouhodobý bezchybný a spolehlivý provoz. Jedna část uceleného systému je potrubní rozvod větracího vzduchu a druhá část systému je centrální větrací jednotka s rekuperací. Větrací jednotky splňují i velmi náročné požadavky na ně kladené.

Větrání pro ochranu proti vlhkosti – větrací režim pro ochranu budovy proti vlhkosti za podmínek jako je např. dočasná nepřítomnost obyvatel, neobývaná budova atd. V tomto větracím režimu je garantovaná minimální výměna vzduchu, která brání zvyšování vlhkosti, preventivně nepřetržitě odsává vlhký vzduch z jednotlivých místností a zabraňuje tvorbě plísní.

Snížené větrání – větrací režim, který předpokládá, že uživatelé obytných prostor jsou přítomni jen občas, např. delší pracovní doba, nepřítomnost během víkendů atd., i zde je tedy zajištěna především ochrana proti vlhkosti.


Jmenovité větrání – větrací režim, nazývaný také „normální větrání“, zajišťuje maximální hygienické požadavky na vnitřní prostředí při stálém pobytu obyvatel v objektu.

Intenzivní větrání – přechodný / občasný větrací režim pro případ večírku, oslavy nebo návštěvy, kdy je zvýšená potřeba větrání než při jmenovitém větrání.

Zaručená certifikace – certifikáty i pro instalaci v pasivních domech.

Jednoduchá ovladatelnost – způsob používání a ovládání je jednoduchý, intuitivní a uživatelsky přátelský, bez potřeby instalace dalších externích ovládacích panelů. Centrální větrací jednotky řady IVAR.PROFI-AIR jsou vybaveny různými ovládacími prvky jako například:

 • dotykový displej přímo na jednotce,
 • nástěnná ovládací jednotka – kabelová verze,
 • bezdrátová ovládací jednotka,
 • ovládání nástěnným přístrojem v závislosti na vlhkosti,
 • ovládání nástěnným přístrojem v závislosti na CO2,
 • řízení tabletem nebo PC připojením, jednotky na LAN port z domovského routeru,
 • ovládání aplikací,
 • ovládání nadřazenou regulací pomocí protokolu „Can Open“.
Technologie ventilátorů – konstrukce typu RadiCal a plynulé řízení otáček 0,1-10 V zajišťují ultra tichý provoz a nízkou spotřebu energie.

Rekuperace tepla – vysoce účinné výměníky tepla s rozsahem maximální účinnosti 90 až 96 % v závislosti na modelové řadě centrální větrací jednotky zabezpečují vysokou míru zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu.

Inteligentní ochrana proti zamrznutí – teplotní monitoring nasávaného venkovního vzduchu s možností manuálního nastavení limitních hodnot pracovního rozsahu dovoluje ochranu výměníku tepla před zamrznutím.

Letní bypass – automatický obtok výměníku tepla s možností manuálního ovládání a nastavení limitních hodnot a provozního rozsahu.

Flexibilní potrubní systém – korugované potrubí nejvyšší kvality s dokonale hladkým, antistatickým a antibakteriálním vnitřním povrchem je přizpůsobené nejrůznějším konstrukčním požadavkům budov a slouží k bezpečné a dlouhodobě hygienické distribuci větracího vzduchu. Potrubí jsou rozdělena na dvě základní kategorie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC – kruhové potrubí různých průměrů a IVAR.PROFI-AIR TUNNEL – zploštělé potrubí s extrémně nízkou instalační výškou pro instalaci do podlah a stěn s nízkou konstrukční výškou či šířkou.

IVAR.PROFI-AIR CLASSIC se vyrábí v průměrech 63 mm, 75 mm a 90 mm s objemovým průtokovým rozsahem cca 23 až 45 m3/h, IVAR.PROFI-AIR TUNNEL v rozměru 132 x 52 mm s objemovým průtokem cca 45 m3/h. Flexibilita potrubí umožňuje malý rádius ohybů, čímž přispívá ke snižování tlakových ztrát v systému. Speciálně vyvinuté tvarovky s dokonale těsnícími prvky bezpečně spojují potrubní rozvod do kompaktního celku. Systém uzavírá široký výběr rozdělovačů, které jsou navržené pro všechny typy potrubí a slouží pro rozvod vzduchu do jednotlivých zón. Pro plynulé nastavení průtoku slouží axiální samoregulační prvky s možností nastavení požadovaného objemového průtoku, které se instalují přímo do těla rozdělovače.


Dimenzování:

Dimenzování je založené na normě DIN 1946-6. Tato norma platí pro větrání obytných budov a skupin místností s obdobným způsobem využití. Norma stanovuje požadavky na projektování, instalaci, uvedení do provozu, údržbu, a provoz s ohledem na hygienické a energetické aspekty.

Jednou z priorit společnosti IVAR CS je poskytování technické podpory projekčním a realizačním firmám. Proto nabízí sofistikovaný výpočtový software s názvem EASY CALC. Bližší informace se dozvíte v sekci kontakty na stránce www.ivarcs.cz.

EASY CALC pracuje principiálně podle zmíněných DIN norem.


Cílem výpočtu je správné stanovení čtyř výše zmiňovaných průtokových režimů větrání, a to:

 • větrání na ochranu proti vlhkosti,
 • snížené větrání,
 • jmenovité větrání,
 • intenzivní větrání.

Následující praktický příklad se vztahuje na dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům pro jednu čtyřčlennou rodinu v oblasti s nízkou úrovní větru.

Abychom mohli vyhodnotit, zda je nutné použít systém nuceného větrání, je nutno porovnat infiltraci s minimálním požadavkem průtoku vzduchu na ochranu proti vlhkosti. Postupujeme po  těchto krocích:

 • Zjištění průtoku vzduchu pro udržování ochrany proti vlhkosti a výpočet celkové plochy ANE.
 • Výpočet jmenovitého větrání dle plochy využívané jednotky qv,ges, NE, NL a průtoku vzduchu na ochranu proti vlhkosti.
 • Určení infiltrace budovy (přirozené větrání vlivem netěsnosti v obálce budovy).
 • Korekční faktory f wirk, komp, f wirk, Lage, exponent tlaku n, přednastavené hodnoty n 50, Ausl a navržení diferenciálního tlaku Δp.
 • Výpočet celkového objemu VNE.
 • Výpočet infiltrace budovy a určení nutnosti technických větracích prostředků podle DIN 1946-6.

VÝPOČET PRŮTOKU VZDUCHU PRO UDRŽOVÁNÍ OCHRANY PROTI VLHKOSTI A VÝPOČET CELKOVÉ PLOCHY ANE

Pro správný výpočet je potřeba znát míru izolace budovy. Před výpočtem je potřeba spočítat podlahovou plochu budovy pro výpočet jmenovitého větrání dle plochy budovy qv,ges, NE, NL..


Rozlišujeme dvě míry izolací:

 • vysoká míra tepelné izolace,
 • nízká míra tepelné izolace.


Výpočet celkové plochy ANE.
Pro výpočet celkové plochy ANE musí být nejdříve určeny plochy jednotlivých místností AR v budově.

Celková plocha ANE využívané jednotky je potom odvozena ze součtu ploch jednotlivých místností AR.

VÝPOČET JMENOVITÉHO VĚTRÁNÍ


Jak je výše uvedeno, po vypočtení jmenovitého větrání podle plochy místnosti můžeme následně určit průtok vzduchu pro ochranu proti vlhkosti.


URČENÍ INFILTRACE BUDOVY (přirozené větrání vlivem netěsnosti v obálce budovy)


NÁVRH KOREKČNÍHO FAKTORU A TLAKOVÉHO ROZDÍLU

Pro návrh korekčního faktoru a diferenciálního tlaku Δp můžeme použít například následující pomůcky.
VÝPOČET CELKOVÉHO OBJEMU V NE – určení objemů jednotlivých místností


VÝPOČET INFILTRACE BUDOVY A URČENÍ NUTNOSTI TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO VĚTRÁNÍ DLE DIN 1946-6


Z výše uvedeného vyplývá, že přirozená infiltrace neposkytuje požadovaný minimální průtok vypočítaný dle celkové plochy ANE,, a tím pádem jsou zapotřebí technické prostředky pro dosažení požadovaného průtoku (systém nuceného větrání).

Kvůli nutnosti využití technických prostředků pro větrání dle DIN 1946-6, musí být nyní provedeny následující kroky:

 • definice místností pro přiváděný a odváděný vzduch,
 • určení celkového objemového průtoku (jmenovité větrání),
 • určení provozních režimů pro centrální větrací jednotku,
 • výpočet objemových průtoků přívodního a odsávaného vzduchu (při uvažované infiltraci),
 • definice tzv. odlehčovacích místností.

Tabulka definuje místnosti pro přiváděný vzduch, odváděný vzduch nebo odlehčovací místnost.


URČENÍ CELKOVÉHO OBJEMOVÉHO PRŮTOKU (JMENOVITÉ VĚTRÁNÍ)

Musí být určena především maximální hodnota z hodnot minimálního průtoku venkovního vzduchu (dle obytné plochy a dle místností).

MINIMÁLNÍ OBJEMOVÝ PRŮTOK PODLE OBYTNÉ PLOCHY


MINIMÁLNÍ OBJEMOVÝ PRŮTOK PODLE MÍSTNOSTÍ PRO ODSÁVANÝ VZDUCH

Tabulka ilustruje celkové objemy pro odsávaný vzduch qv, ges, R, ab – pro jednotlivé místnosti s okny či bez.


Celkový minimální objemový průtok podle místnosti pro odsávaný vzduch qv,ges,R, ab je potom odvozen ze součtu jednotlivých průtoků odsávaného vzduchu.


Tabulka 6: Celkový minimální objemový průtok venkovního vzduchu podle místností

URČENÍ PROVOZNÍCH REŽIMŮ PRO CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKU IVAR.PROFI-AIR

Tabulka znázorňuje příklad minimálních hodnot celkového objemového průtoku venkovního vzduchu.


Výsledné hodnosty jsou následně sníženy o hodnotu infiltrace. 

DEFINICE ODLEHČOVACÍCH MÍSTNOSTÍ

Vzhledem k proudění vzduchu z místnosti s přívodním vzduchem do místnosti s odsávaným vzduchem proudí vzduch přes tzv. odlehčovací místnosti. Pro zajištění tohoto stavu jsou nutné konstrukční úpravy jako vytvoření otvorů ve formě spár pod dveřmi, instalace větracích mřížek do dveří atd.

Následující tabulka ilustruje odlehčovací otvory podle DIN 1946-6.


Závěr:

Věříme, že Vám tento článek přinesl přehled o systémovém řešení IVAR.PROFI-AIR od společnosti IVAR CS.

Naším cílem je poskytnout nejvyšší kvalitu výrobků, technickou podporu projektantům a realizační podporu. Přejeme Vám, abyste s produkty IVAR CS byli v plné míře spokojeni, aby Vaše profese byla obohacena kvalitou výrobků IVAR.PROFI-AIR a abychom společně Vaši realizaci dovedli k plné spokojenosti investora. Máme velký zájem neustále vyvíjet a zkvalitňovat naše produkty ve spolupráci s Vámi, proto je pro nás velmi důležitá zpětná vazba nebo připomínky. Proto nás prosím neváhejte kdykoli kontaktovat. Těšíme se na spolupráci.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...