Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Dotace ke snížení emisí prachu – nejen pro truhláře, dřevaře, nábytkáře a pilaře


© Fotolia.com

Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší „Národní program snižování emisí České republiky“ (NPSE) je zpracován na základě § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dokument byl schválen dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 978. V NPSE je provedena analýza stavu a vývoje ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, mezinárodní závazky ČR a jejich dodržování. NPSE stanovuje postupy a opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Pracuje s různými scénáři budoucího vývoje a v návrhové části stanovuje k roku 2020 maximální množství emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku a jemných prachových částic PM2.5, i emisní stropy pro jednotlivé sektory hospodářství. Těchto hodnot emisí má být dosaženo pomocí 23 prioritních opatření na národní úrovni. Z nich je 15 směřováno do sektoru dopravy, 3 do průmyslu, 2 do zemědělství a 3 do sektoru domácností.

Obr. 1 Zdrojová struktura primárních částic PM10 v letech 2007 až 2012 (Zdroj: ČHMÚ)
Obr. 1 Zdrojová struktura primárních částic PM10 v letech 2007 až 2012 (Zdroj: ČHMÚ)

V analytické části lze nalézt řadu zjištění. Například v oblasti emisí prachu, konkrétně částic PM10, i přes významný pokles jejich celkového množství o cca 24 % v daném období, se emise těchto částic pocházející z lokálního vytápění výrazně nesnížily, a proto jejich relativní význam naopak narostl na 41 %.


Pokud jde o emise ještě menších částic prachu PM2.5, tak zde dosáhlo zastoupení domácností jako jejich původce zcela dominantní podíl 59 %. V tabulkách sice nejsou zvýrazněny prachové emise z průmyslu mimo spalovací procesy, ale i ty jsou sledovány.

Hlavními specifickými cíli Programu je nepřekračovat od roku 2020 hodnoty národních emisí stanovených na základě scénáře NPSE-WaM, a ty jsou v tabulce 1.

Tabulka 13: Nepřekročitelné hodnoty národních emisí k roku 2020 dle scénáře NPSE-WaM (kt)

SO2NOXNM-VOCNH3PM2.5
Maximální emise (kt/rok) 92 143 129 64 19

Na základě těchto limitů byla rozpracována řada opatření, které mohou vést ve všech místech, kde ke vzniku emisí dochází, ke snížení produkce emisí. Například

KódPrioritní opatřeníGestorSpolugestorTermín
BA1
CA1
Podpora prioritní realizace opatření ke snižování emisí ze stacionárních zdrojů v sektoru energetika, průmysl a zemědělství MŽP
MPO
MZe
Průběžně do 31.12.2023
BA2 Podpora realizace opatření ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení energetické účinnosti MŽP
MPO
MMR
Průběžně do 31.12.2023
BA3 Snížení podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod systém EU ETS MF MŽP
MPO 
31.12.2016
2018
DA1 Podpora urychlení obměny zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností  MŽP Průběžně
DB9 Urychlení vstupu v platnost a případné další zpřísnění parametrů pro účinnost a emise topidel obsažených v prováděcím nařízení ke směrnici 2009/125/ES o ekodesignu MŽP MPO 31.12.2016
1.1.2020
DB10 Omezení dostupnosti spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW určených ke spalování uhlí. MŽP MPO 31.12.2018
1.1.2025

Na podkladě Programu byla navržena řada opatření s cílem stimulovat přechod všech původců emisí k procesům, které jsou emisně čistší, ohleduplnější k životnímu prostředí. Je otevřeno více možností, kde lze získat finanční podporu.

Podporu pro ty, kteří potřebují snížit emise prachu, lze získat např. na:

 • výměny spalovacích zdrojů, modernizace pecí
 • vzduchotechnika truhlárny, svařovny, obrábění kovů, filtrační zařízení
 • lakovací linky (především snížení emisí VOC)

Podpůrný program byl zahájen v roce 2016. Příjem žádostí bude probíhat do konce ledna 2018, tedy již jen 6 měsíců. Dotace na jeden projekt může dosáhnout až 85 %

Pokud se na možnosti podíváme z technické stránky, tak podporovanými aktivitami jsou:

 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií

Řada oborů podnikání tak může mezi navrženými opatřeními nalézt takové řešení pro sebe, kterým splní nejen zákonné požadavky, ale které zapadne i do podporovaných opatření. Truhláři, dřevaři, nábytkáři a pilaři se zcela jistě potýkají minimálně s nadměrnou prašností a emisemi organických látek. Každý z nich však nemá dostatečné znalosti týkající se problematiky omezování prašnosti, šíření emisí. Nositeli znalostí jsou odborníci na problematiku emisí. Jejich úlohou je pomoci i menším živnostenským firmám působících bez širokého spektra znalostí, aby se dostaly k využití finančních podpor z vyhlášených programů.

Zvlhčování vzduchu - cesta ke snižování prašnosti - zkušenosti z dřevařské výroby a nejen pro dřevařský obor
Jakým způsobem je možné se účinně bránit pobytu v prašném prostředí? Zvlhčovací moduly vysokotlakého systému Merlin Technology snižují prašnost a snižují energetickou náročnost provozu odsávání. Umožňují při funkci zvlhčování pomocí praček vzduchu omezit jejich provoz na minimum a tím podstatně snížit provozní náklady.

Obr. Zvlhčování vzduchu v prostředí s prachem vede ke snižování jeho koncentrace (Zdroj: DREKOMA – Ing. Harazím Vladimír, CSc.)
Obr. Zvlhčování vzduchu v prostředí s prachem vede ke snižování jeho koncentrace (Zdroj: DREKOMA – Ing. Harazím Vladimír, CSc.)

Obr. Zvlhčování vzduchu v prostředí s prachem vede ke snižování jeho koncentrace (Zdroj: DREKOMA – Ing. Harazím Vladimír, CSc.)

Firma Nederman nabízí komplexní řešení pro dřevozpracující průmysl formou mobilních nebo komplexních stacionárních jednotek. Nabízená řešení jsou i v provedení ATEX ( pro výbušná prostředí ) , která se často v těchto provozech vyskytují. Nederman nabízí projekt , dodávku a následný servis.

Bližší informace na www.nederman.cz nebo na telefonu 281 012 331, popř. nederman@nederman.cz

Zdroje:
Web MŽP ČR: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emisi
DREKOMA – Ing. Harazím Vladimír, CSc.

 
 
Reklama