Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kontroly malých klimatizačních jednotek - podle ČOI jsou téměř bez závad

Při kontrolách malých klimatizačních jednotek, obsahujících jako chladivo fluorované skleníkové plyny, inspektoři ověřovali, zda jsou výrobky nabízené spotřebitelům označeny v souladu se zákonem o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

V průběhu 62 kontrol zjistili, že 4 výrobky nebyly řádně označeny v rozsahu či formě stanovené tímto zákonem. Všechna zjištění byla postoupena České inspekci životního prostředí k přijetí dalších opatření. Pozitivním výsledkem kontrol bylo zjištění, že v porovnání s rokem 2014 vzrostlo povědomí hospodářských subjektů o právních předpisech, které upravují sledované ukazatele u kontrolovaných výrobků, což se odrazilo v nižším počtu nedostatků.

Na kontrolním projektu, který probíhal od 1. 7. do 30. 10. 2015, se podílely všechny regionální inspektoráty. Kontroly byly zaměřeny na dodržování plnění povinností stanovených zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (§ 7 zák. č. 73/2012 Sb.). Předmětem kontroly byla nabídka a prodej malých klimatizačních jednotek určených k užívání v domácnostech nebo malých provozech, které obsahují jako chladivo fluorované skleníkové plyny (dále jen F-plyny). Kontroly probíhaly u prodávajících, tj. v obchodních řetězcích a dalších provozovnách s příslušným sortimentem. V průběhu celkem 62 kontrol byly zjištěny nedostatky ve 4 případech (6,5 %).

Přehled výsledků kontrol za rok 2015


Výsledky kontrol a přijatá opatření

Porušení zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech: Inspektoři zjistili porušení informačních povinností (§ 7) celkem ve 4 kontrolách. Ve 3 případech se týkala porušení označení výrobku textem, který informuje o skutečnosti, že zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol, ve 2 případech nebyly v česky psaném návodu k obsluze uvedeny informace o chladicích prostředcích a štítek na výrobku obsahoval informace pouze v anglickém jazyce. V jednom případě nebyl na štítku ani jinde na výrobku uveden údaj o použitém chladivu.

Závěr

Výsledky kontrol malých klimatizačních jednotek chlazených F-plyny byly ovlivněny několika faktory. Tím pozitivním bylo zvýšení povědomí kontrolovaných subjektů o povinnostech stanovených zákonem, a tím i jejich lepší dodržování.
Velmi teplé počasí v loňském létě pak způsobilo, že byl v době konání kontrolní akce prodejní sortiment malých klimatizačních jednotek díky zvýšenému zájmu spotřebitelů spíše nedostatkovým zbožím. Většinou byly kontrolovány výrobky nabízené k prodeji velkými obchodními řetězci, neboť prodávající v menších provozovnách nabízeli možnost objednání výrobku podle požadavku zákazníka/spotřebitele s následnou dodávkou na provozovnu. V těchto případech nebyla fyzická kontrola správnosti označení výrobků možná. Všechna kontrolní zjištění byla postoupena České inspekci životního prostředí k dalšímu řízení.
I přes nižší poměr prokázaných porušení bude sortiment malých klimatizačních jednotek chlazených F-plyny sledován i v roce 2016.
 
 
Reklama