Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyvážený větrací systém ORCON – OCTOPUS s rekuperací tepla pro modernizace i novostavby – díl 1.

Větrací jednotka ORCON

Lidská obydlí byla vždy větrána netěsnostmi v konstrukci budov. V současné době se od neregulovaného větrání přechází k nucenému, řízenému. Spojení větrací jednotky ORCON a rozvodů vzduchu OCTOPUS ukazuje, jak větrání optimálně řešit i s využitím rekuperace, zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu.

Příklad konfigurace větracího systému ORCON HRC-Max-Comfort a rozvodů OCTOPUS
Obr. Příklad konfigurace větracího systému ORCON HRC-Max-Comfort a rozvodů OCTOPUS ve vícepodlažním rodinném domě. Větrací jednotka umožňuje několik dalších variant napojení rozvodů, nejen zleva, zprava, ale i shora.
 1. Centrálně umístěný větrací systém HRC-Max-Comfort s čidlem vlhkosti
 2. Dálkové ovládání (příslušenství) pro obsluhu jednotky
 3. Pokojová čidla CO2 (příslušenství)
 4. Tlumiče pro velice tichý provoz
 5. Systém rozvodu pro přívod a odsávání znečištěného vzduchu do jednotky a z ní
 6. Střešní výstup včetně vzduchotěsné přípojky
 7. Stěnový přechod

Na veletrhu Aquatherm byla společností Brilon a.s. veřejnosti představena větrací jednotka ORCON a navazující systém rozvodů vzduchu OCTOPUS. Celý systém je navržen pro provoz v rovnotlakém, vyváženém režimu a s rekuperací tepla. „Větrací systém hodně připomíná chobotnici, která má velmi vyvinutý mozek a nervový systém a z hlavy vybíhají ramena. Stejně tak i větrací systém má hlavu, tedy jednotku s inteligentním řízením a z ní vybíhají rozvody vzduchu. Proto jsme systém rozvodů vzduchu symbolicky pojmenovali latinským názvem chobotnic, OCTOPUS,“ vysvětlil Zdeněk Fučík, ředitel společnosti. „Větrací jednotka je dalším z výrobků z námi zastupovaného koncernu Atlantic. Jeho tepelná čerpadla a plynové kotle již znají zákazníci v Česku a na Slovensku mnoho let. K větrací jednotce však patří i rozvody vzduchu. Při jejich výběru jsme využili naši opět řadu let trvající spolupráci s renomovaným výrobcem plastových spalinových systémů. Neboť paralelně se spalinovými systémy vyrábí i systémy pro rozvod vzduchu. To nám zjednodušuje obchodní vztahy a očekáváme, že se to příznivě projeví i v logistice dodávek výrobků v celém řetězci k instalačním firmám.

K významu řízeného větraní Zdeněk Fučík uvádí: „Zdůvodňovat, proč je výměna vzduchu v budovách obývaných lidmi ze zdravotních důvodů nutná, pokládám za nošení dříví do lesa. Potřeba větrat, se po delší době upřednostňování pouhé úspory energií, konečně projevuje i v evropských dokumentech k energetické náročnosti budov. Pro české stavebníky je motivační i připravená novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která má již letos zavést zohlednění 100 % rekuperací zpětně získané energie pro snížení potřeby primární energie domu. To dosud nebylo možné. A zpětně získaná energie šetří energii, kterou by muselo doplnit vytápění.

Větrací jednotka ORCON má tři výkonové varianty, a to HRC-300-Max-Comfort, HRC-400-Max-Comfort, HRC-500-Max-Comfort. Číslice v názvu ukazuje jmenovitý výkon v [m3/h] při výstupním tlaku max. 200 [Pa]. Hmotnost nejvýkonnější jednotky je 35 kg, což usnadňuje instalaci. Příkon nejvýkonnější jednotky při jmenovitém výkonu je 160 Watt.

V zásadě jsou nabízeny dvě varianty větrací jednotky ORCON. A to základní varianta s jednoduchým tlačítkovým přepínáním přednastavených programů nebo maximálně komfortní varianta s dálkovým ovládáním a s nejvyššími technickými vlastnostmi řízení větrání. Součástí je vždy mimořádně dlouhý rekuperační tepelný výměník Recair Ultimate pro maximalizaci výkonu a minimalizaci ztrát.

Design a tichý provoz větrací jednotky ORCON
Obr. Design a tichý provoz větrací jednotky ORCON umožňují její umístění nejen tam, kde by byla zcela skryta.

ORCON je vybaven filtrem pro filtraci vzduchu přiváděného z venkovního prostředí a filtrem pro filtraci odsávaného vzduchu, který chrání rekuperační výměník před zanášením prachem z vnitřního prostředí. Přívodní filtr může být i pylový. Řízení sleduje provozní dobu filtrů. Po uplynutí 6 měsíců se rozsvítí kontrolka signalizující potřebu výměny filtru umístěná vedle textu „FILTER“ na displeji jednotky, případně se upozornění objeví i na dálkovém ovladači, pokud si ho zákazník vyžádal. Doporučená lhůta pro výměnu filtrů je 3 až 6 měsíců podle stupně znečištění přiváděného vzduchu.

Ochrana proti zamrznutí výměníku, které by mohlo nastat při nízkých venkovních teplotách, je řešena vestavěným elektrickým předehřevem, který v případě potřeby přiváděný studený vnější vzduch přihřívá. Je součástí všech nabízených variant HRC-Max-Comfort.

K řízení větrání podle vlhkosti vzduchu se využívá čidlo vlhkosti, které měří vlhkost ve vzduchu odsávaném z kuchyně, koupelny a toalety. Pokud vlhkost narůstá, např. během vaření nebo sprchování, přepne se jednotka automaticky na vyšší výkon. Zpět se přepne po patnácti minutách od ukončení sprchování aj.

Ovládání 3-polohovým spínačem

Je-li jednotka vybavena konektorem Perilex a 3polohovým spínačem, je možné nastavovat činnost větrání takto:

 • 1 Nízký výkon – Používá se zejména v době, kdy domácnosti nikdo není.
 • 2 Střední výkon – Běžné použití s výkonem nastaveným podle počtu osob a objemu větraného prostoru.
 • 3 Vysoký výkon – Používá se během vaření, sprchování, při návštěvách více osob, než je běžné, při potřebě rychlého vyvětrání atp.

K ovládání jednotky ORCON lze instalovat více 3polohových spínačů, v různých místnostech. Pak má vždy přednost poslední zvolené nastavení na kterémkoliv spínači.

Ovládání pomocí RF dálkového ovládání

Dálkové bezdrátové ovládání pracuje na bázi radiofrekvenčního přenosu dat. Umožňuje volbu:

 • Nastavení pro nepřítomnost – Jednotka pracuje s nízkým výkonem a s velmi nízkou spotřebou energie a nereaguje na požadavky z čidel (CO2, vlhkost).
 • Nastavení časovače – Jednotka po požadovanou dobu pracuje s vysokým výkonem. Po uplynutí zvolené doby se jednotka vrátí zpět na poslední zvolené nastavení. Časovač je možno zrušit volbou jiného nastavení.
 • Automatický režim – V automatickém režimu jednotka pracuje v závislosti na informaci z čidla vlhkosti vzduchu v domě nebo na základě informací z volitelně přidaných čidel koncentrace CO2. Pokud neexistuje požadavek na větrání z čidel, nastaví se standardně do režimu pro nepřítomnosti osob. Pokud některé z čidel signalizuje potřebu větrání, moduluje jednotka výkon větrání na střední nastavení.

Pokojové čidlo CO2

Pokojové čidlo měří koncentraci CO2 (kvalitu vzduchu) v místnosti a jen v případě překročení limitu se jednotka přepne na intenzivnější větrání. To brání zbytečnému chodu větrání a zvyšuje energetickou účinnost jednotky.

Při použití pokojového čidla CO2 jsou možné dva režimy:

 • Režim úspory energie (zelená) – V tomto režimu provádí jednotka větrání podle standardních požadavků. To šetří náklady na elektrickou energii; větrání běží, pouze když je to skutečně nutné.
 • Prvotřídní režim (modrá) – V tomto režimu udržuje pokojové čidlo CO2 kvalitu vzduchu na nejvyšší úrovni. Ve výsledku je větrání intenzivnější, takže se z domu rychleji odsávají částice znečištěného vzduchu a dovnitř je rychleji přiváděn čistý venkovní vzduch.
Obr. Řídicí regulátor CO2
Obr. Řídicí regulátor CO2

Řídicí regulátor CO2

Činnost jednotky ORCON je možné ovládat také pomocí řídicího regulátoru CO2. Tento regulátor má integrované ovládání. Aktuální stav větrání zobrazí LED kontrolky při přidržení ovládacího tlačítka. Po 30 sekundách se kontrolky automaticky vypnou, aby nepůsobily v obytném prostoru rušivě. Krátkým přidržením stisknutého tlačítka a jeho následným opětovným stisknutím regulátor přepíná větrání do jiného režimu.

Možnosti nastavení

 • Nepřítomnost a nastavení 1, 2 a 3
  Při nastavení pro nepřítomnost probíhá větrání na minimální úrovni. Toto nastavení zůstává aktivní 12 hodin, nebo dokud není ručně přepnuto zpět do automatického režimu. Nastavení 1 (nízké), 2 (střední) a 3 (vysoké) jsou dočasná. Je-li zvoleno některé z těchto nastavení, vrátí se systém po 60 minutách do automatického režimu. Po dobu aktivace tohoto nastavení LED kontrolky zvoleného nastavení stále svítí.
 • Automatický režim
  V automatickém režimu zajišťuje jednotka větrání v závislosti na úrovni vlhkosti a koncentrace CO2 v domácnosti. To šetří náklady na elektrickou energii; větrání běží pouze když je to skutečně nutné.

Pokojové čidlo nebo řídicí regulátor CO2 je možné umístit do každé místnosti. Může jich být až 15.

 Rozkres jednotky ORCON
Obr. Rozkres jednotky ORCON ukazuje uložení konstrukčních prvků. Filtry jsou pro výměnu přístupné z čelního panelu jednotky

Závady – poruchy

Řízení jednotky ORCON obsahuje automatickou detekci poruch a ty jsou signalizovány obsluze. Mohlo by jít například o chybnou komunikaci s čidly aj. Zkušenosti však potvrzují, že nejčastěji jde o upozornění na nutnost výměny filtrů. Poruchy jsou signalizovány na displeji jednotky, případně i na dálkovém ovladači.

Obtok výměníku (bypass)

V případech, kdy rekuperace tepla není žádoucí, neprochází vzduch díky přepouštěcímu modulu skrz tepelný výměník, ale kolem něj. Přepouštěcí modul se otevírá, když vnitřní teplota překročí nastavenou optimální teplotu 23 °C a vnější teplota překročí 15 °C.

Režim s otevřeným přepouštěcím modulem se energeticky výhodně využívá i pro noční předchlazení domu v horkých letních dnech, pokud se v noci vyskytují nižší teploty vzduchu.

Hluk

Pro spokojený život s nuceným větráním je důležitá intenzita hluku. Větrací jednotka ORCON je vybavena radiálními ventilátory, které mají z pohledu hygienických předpisů příznivější rozložení akustického výkonu než ventilátory axiální. Na vývod vzduchu z jednotky a rovněž i přívod se pro další zlepšení hlukových poměrů doporučuje vložení tlumičů hluku o délce 1 metr.

Konstantní a vyvážené množství vzduchu

ORCON má ventilátory s vestavěnými anemometry pro udržování stálého a vyváženého průtoku vzduchu s přesností ±1 %. A to bez ohledu na venkovní poměry, a i případná omezení, která vznikají postupným zanášením filtrů.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...