Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrání v době pandemie koronaviru

Dle charakteru mikrobiální virové struktury není potřeba se bát přirozeného větrání okny. Systémy VZT by měly dodávat co nejvíce venkovního vzduchu, jednotky fan coil s místní recirkulací by měly být vypnuty. Výhodou deskových rekuperačních výměníků je zachování 100 % přívodu čerstvého vzduchu.

Větrání v době pandemie koronaviru, ilustrační foto redakce
Větrání v době pandemie koronaviru, ilustrační foto redakce

2 pohledy na větrání v době pandemie koronaviru

I. Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Stavební fakulta VUT Brno, Ústav TZB, soudní znalec a odborník v problematice větrání zdravotnických zařízení.

V současné době, kdy se všichni snažíme zabránit přenosu koronaviru, dostávám mnoho dotazů nejen na úpravy systémů vzduchotechniky ve zdravotnických zařízeních (JIP ARO apod.), ale taktéž na způsob větrání v objektech kanceláří, obchodních jednotek, ale i obytných budov.

S ohledem na charakter zmíněné mikrobiální virové struktury není potřeba se bát přirozeného větrání okny. Tento způsob větrání aktuálně doporučujeme spíše u jednotlivých samostatných místností.
Tam, kde jsou instalovány nucené systémy větrání (vzduchové systémy klimatizace a teplovzdušného větrání a teplovzdušného vytápění) je vhodné zabezpečit systém tak, aby nemohlo dojít k cirkulaci či zpětnému nasátí odváděného znehodnoceného vzduchu, který může obsahovat zvýšenou koncentraci této virové struktury, tj. zabezpečit větrání pouze 100 % čerstvého vzduchu.
Většina systémů vzduchotechniky je s ohledem na snižování energetické náročnosti provozu vybavena systémy zpětného získávání tepla (ZZT). Tyto jsou nejčastěji řešeny pomocí tzv. deskových rekuperačních výměníků. Výhodou těchto ZZT je zachování 100 % přívodu čerstvého vzduchu, tedy tak jako bychom otvírali okna (deskové výměníky mají těsnost mezi proudem čerstvého venkovního a znehodnoceným odpadním vzduchem více jak 99 %).
Další používanou možností ZZT jsou tzv. regenerační rotační výměníky, kdy je přenos tepla závislý na rotaci akumulační hmoty. Spolu s akumulovanou tepelnou energií se sdílí i energie latentního tepla, která je vázaná na vodní páru obsaženou ve vzduchu. Zde tedy dochází k přenosu nejen tepla, ale reálně i k mírnému promíchávání odpadního vzduchu se vzduchem přívodním (velmi záleží i na těsnosti komory tohoto rotačního výměníku). Zde tedy doporučuji s ohledem na aktuálně nižší noční venkovní teploty zařízení v době přítomnosti osob provozovat se zastaveným rotačním výměníkem tedy bez ZZT, pouze s ohřevem vzduchu na ohřívači. V nočních hodinách, kdy je venku větší chladno a zároveň v interiéru nejsou přítomny osoby, může rotační systém ZZT pracovat ve standardním režimu. Obdobně je to i se systémy, které využívají cirkulace odváděného vzduchu. V případě absence osob v obsluhovaných místnostech může být s ohledem na energetickou náročnost zařízení cirkulace využívána.

Pro ukázku intenzity přirozeného větrání níže v grafu uvádím, jaký vliv má při daném rozdílu teplot (mezi venkovním vzduchem a vzduchem v místnosti) velikost otevření okna. Pro zjednodušení problému je zanedbán faktor rychlosti větru a jeho směr. V interiéru je v zimním období uvažována teplota +20 °C, která postupně narůstá až do letního extrému +34 °C. Okno má rozměry 1,2 x 1 m.


Na závěr je nutné sdělit, že přenos virové infekce je vzduchem velmi významně nižší než přímým kontaktem, či přímou kontaminací kapénkami mezi dvěma osobami. Proto pro ochranu vlastního zdraví a zdraví ostatních občanů je důležité dodržovat hygienická pravidla a opatření krizového štábu ČR.


ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách.
Autor: Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Je prokázáno, že na čistotu vnitřního prostoru má zásadní vliv míra kontaminace vzduchotechnického potrubí, zejména přívodní část VZT systému. Z tohoto důvodu je nutné při realizaci a montáži dodržovat specifická pravidla, která eliminují významnou část kontaminace jak pevným a kapalným aerosolem, tak mikrobiální strukturou.

II. Daikin – Pokyn – Jak provozovat budovy v oblastech s výskytem koronaviry

Společnost Daikin se odkazuje na odborný dokument REHVA, které v kapitole „Přenosové cesty“ uvádí, jak se viry mohou šířit a v druhé části dokumentu zahrnuje řadu pokynů a rad, které mají správci objektů implementovat, aby se snížilo riziko kontaminace ve vnitřních prostředích.

Pokyny REHVA – Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci k provozu budov v oblastech s výskytem koronaviru

Pokyny k zabránění šíření COVID-19 v souvislosti se vzduchotechnikou a instalačními systémy, opatření ke snížení rizika kontaminace ve vnitřních prostředích budov.

Zvýšení přívodu vzduchu

 • Doporučuje se prodloužit dobu provozu, ideálně nepřetržitý provoz větrání,
 • odvod vzduchu např. z toalet v režimu 24/7,
 • dodávat co nejvíce venkovního vzduchu,
 • snížit počet zaměstnanců (zvýšit objem vzduchu pro-capita).

Používejte více větrání okny (pokud není přítomno mechanické větrání)

 • Otvírejte okna mnohem více než obvykle, i když to způsobuje určité tepelné nepohodlí,
 • je důležité udržovat okna otevřená i v jiných prostorech, aby bylo dosaženo příčných toků v celé budově.

Zvlhčování a klimatizace nemají žádný praktický účinek

 • Virus COVID-19 je docela odolný vůči změnám prostředí a je citlivý pouze na velmi vysokou relativní vlhkost nad 80 % a teplotu nad 30 °C, které nelze v budovách dosáhnout a nejsou přijatelné z jiných důvodů (např. tepelná pohoda).

Bezpečné použití sekcí rekuperace tepla

 • Rotační výměníky tepla (včetně entalpických) se doporučuje (dočasně) vypnout během epizod SARS-CoV-2,
 • pokud existuje podezření na netěsnosti v sekcích rekuperace tepla, může být možnost nastavení tlaku nebo obtoku volbou, aby se zabránilo situaci, kdy vyšší tlak na straně výstupu způsobí úniky vzduchu na stranu dodávky.

Žádné recirkulace

 • Částice viru v potrubí odváděného vzduchu mohou znovu vstoupit do budovy, je nutné uzavřít klapky recirkulace,
 • v případě, že to vede k problémům s chladicí nebo topnou kapacitou, je třeba to akceptovat, protože je důležitější zabránit kontaminaci a chránit veřejné zdraví, než zaručit tepelný komfort,
 • decentralizované systémy, jako jsou jednotky fan coil, které používají místní recirkulaci, by měly být také vypnuty, aby se zabránilo resuspenzi virových částic na úrovni místnosti.

Čištění potrubí nemá žádný praktický účinek

 • Viry připojené k malým částečkám se nebudou snadno ukládat do ventilačních kanálů a normálně budou stejně unášeny proudem vzduchu.

Výměna venkovních vzduchových filtrů není nutná

 • Velikost částice koronaviru 80-160 nm (PM0.1) je menší než oblast zachycení jemných filtrů (účinnost zachycení 65-90 % pro PM1),
 • ale částice SARS-CoV-2 se také agregují s většími částicemi, které jsou již v oblasti zachycení filtrů,
 • ve vzácných případech viry kontaminovaného venkovního vzduchu poskytují jemné filtry venkovního vzduchu přiměřenou ochranu před nízkou koncentrací a příležitostně šíří viry ve venkovním vzduchu,
 • pro výměny filtru lze použít běžné postupy údržby,
 • ucpané filtry nejsou v této souvislosti zdrojem kontaminace, mohou však snížit průtok přiváděného vzduchu, což má negativní dopad na samotné znečištění vnitřních prostor. Proto musí být filtry vyměněny podle běžného postupu, když jsou překročeny tlaky nebo časové limity.

Čističe vzduchu v místnosti mohou být užitečné v konkrétních situacích

 • Aby byly čističe vzduchu účinné, musí mít alespoň účinnost HEPA filtru,
 • zařízení, která používají principy elektrostatické filtrace (ne stejné jako ionizátory v místnosti!), často také fungují docela dobře.
Podrobnější informace naleznete v dokumentech REHVA k provozu budov v oblastech s výskytem koronaviru
 
 
Reklama