Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zvlhčování vzduchu – cesta ke snižování prašnosti

zkušenosti z dřevařské výroby a nejen pro dřevařský obor

Jakým způsobem je možné se účinně bránit pobytu v prašném prostředí? Zvlhčovací moduly vysokotlakého systému Merlin Technology snižují prašnost a snižují energetickou náročnost provozu odsávání. Umožňují při funkci zvlhčování pomocí praček vzduchu omezit jejich provoz na minimum a tím podstatně snížit provozní náklady.

Dotace ke snížení emisí prachu - nejen pro truhláře, dřevaře, nábytkáře a pilaře
Truhláři, dřevaři, nábytkáři a pilaři se zcela jistě potýkají minimálně s nadměrnou prašností a emisemi organických látek. Každý z nich však nemá dostatečné znalosti týkající se této problematiky. Úlohou odborníků na problematiku emisí je pomoci ...
více informací

Praxí ověřeno jest

Co je to prach? Prach definujeme jako soubor částic, které nás všude obklopují. Částice prachu se volně vznášejí vzduchem, který nás obklopuje. Množství prachu je závislé na zdroji, proudění vzduchu, vlhkosti vzduchu atd.

A jak je to s dřevním prachem? Většinou o dřevním prachu víme to, že je nebezpečný, je vznětlivý a již při nízké koncentraci se vzduchem rovněž výbušný. Mezní hranice při které je tvořena se vzduchem výbušná směs je již při koncentraci 20%. Většinou se ale neví, jak velké zdravotní problémy může způsobit.

Nechtěli bychom v tomto příspěvku nikoho strašit ani nikoho uvádět v mylnou představu, ale spíše zkonstatovat to, co je o dřevním prachu ve výrobních prostorech známé v kruzích např. lékařů, jak je nebezpečný a rovněž nastínit směr, jak je možné koncentraci a množství prachu ve vzduchu snížit přirozenou cestou za podmínek spolupůsobení fyzikálních jevů a např. zvlhčovacího zařízení.

Co je dřevní prach?

Dřevní prach je množství částice dřeva, které vznikají při zpracování dřeva nebo manipulaci s ním. Jde o směs drobných částic dřeva, které se vytváří při jeho zpracování nebo manipulaci s ním. V dřevním prachu jsou mimo chemických látek, které tvoří podstatu dřeva (celulóza, hemicelulóza, lignin, terpeny, pryskyřice atd.), také např., živé organismy nebo jejich zbytky a také fungicidní, insekticidní přípravky a lepidla přírodní i syntetická.

Zdrojem vzniku dřevního prachu je:

 • dřevařský průmysl,
 • nábytkářský průmysl
 • výroba celulózy a papíru
 • stavebnictví
 • i domácí práce

Jako profese s největší prašností jsou klasifikovány operace: broušení, řezání, frézování a vrtání.

Dřevní prach je řazen do skupiny dráždivých prachů. Dále je dřevní prach členěn dle typu dřeviny na prach z měkkých dřev, tvrdých dřev a ještě na specielní samostatnou skupinu exotických dřev. Účinek dřevního prachu je různý a liší se dle zařazení do skupiny dřev respektive typu dřeviny.

Dřevní prach - dle typu dřeva Účinky dřevního prachu
Dřevní prach z měkkého dřeva nižší podíl respirabilní frakce
Dřevní prach z tvrdého dřeva velmi jemný, s větším podílem respirabilní frakce
Dřevní prach z exotického dřeva toxický, senzibilizující

Tab. č.1: Prach různých typů dřev (dle NV 178/2001 Sb., příloha č.9)

Přípustné expoziční limity v české republice (* dle NV 178/2001 v plném znění) pro tři skupiny dřev dělených podle buněčné stavby a účinku.

Pro dřeviny exotické - toxické, senzibilizující - přípustná hodnota PELC nižší než 1mg/m3.
Pro dřeviny tvrdé - senzibilizující - přípustná hodnota PELC nižší než 2mg/m3.
Pro dřeviny měkké - přípustná hodnota PELC nižší než 5mg/m3.
Pro dřevní prach z třískových desek a jím podobných podle podílu dřeva a ostatních přídavných látek pokud není přesně znám platí nejnižší přípustná hodnota PELC 2 - 5 mg/m3.

Vliv dřevního prachu na lidské zdraví je akutním nebo chronickým. Účinek dřevního prachu na lidský organismus může být i kontaktem s kůží a sliznicí očí nebo inhalací dýchacími cestami do plic.

Dermatózy způsobené:

 • mechanickým podrážděním
 • chemickým podrážděním
 • alergickým působením některých složek dřeva
 • projevy způsobené chemikáliemi používanými jako ochranné prostředky proti plísním a hmyzu.

Respirační onemocnění: ovlivněné zejména velikostí částic a typem dřeva

 • záněty sliznic
 • onemocnění dýchacích cest

Alergické respirační problémy:

 • alergie na složky dřevního prachu - astma, bronchitidy
 • alergie na plísně a houby ve dřevě

Karcinogenní působení:

 • karcinom nosu a paranosálních dutin

Karcinogenita dřevního prachu je prokázána epidemiologickými i případovými studiemi u adenocarcinomu nosních dutin a paranasálních dutin. Ostatní studie poskytují podnětné, ale neprůkazné důkazy pro příčinnou roli expozice dřevnímu prachu v souvislosti s karcinomem ostatních orgánů (nosohltan, hrtan, plíce atd.).

* zdroj IARC 11th Report on Carcinogens (2004)

Otravy:

 • přítomnost toxických látek, okamžité příznaky

To je jen zlomek toho, co se o dřevním prachu dnes ví ve vztahu k pracovnímu prostředí člověka a zdravotnímu stavu zaměstnanců. Je otázkou, co budeme znát v tomto oboru za rok, za pět či deset let, kam až se lidské poznání v tomto oboru posune.

Jakým způsobem je tedy možné se účinně bránit pobytu v prašném prostředí?

Existuje několik zásad, jak se vyvarovat nadměrné prašnosti. V každém případě by mělo být používáno výkonné odsávací zařízení strojů, ať už v provedením mobilním nebo pevně napojeným na vzduchotechnickou soustavu. Mnohdy bývá odsávací zařízení doplněné o rekuperaci vzduchu, tzn. odsávaný vzduch z dílny předehřívá vzduch, který se přisává z venkovního prostředí do provozovny a tím eliminuje tepelné ztráty. Kvalitu odsávacího zařízení zaručuje několikastupňová filtrace s odloučením pevných částic. Nikdy se nepodaří zachytit stoprocentní podíl prachových částic, ale musí se člověk snažit o to, aby podíl zachycených částeček prachu byl co největší. Tzn. úlet prachových částic co nejmenší. Tímto podílem a počtem stupňů filtrace je hodnoceno moderní odsávací zařízení.

Tam, kde je obzvláště vysoká prašnost překračující předepsané hygienické normy, by mělo být zajištěno používání hygienických, ochranných pomůcek v tomto případě respirátoru. Je pochopitelné, že nošení nepříjemných pracovních pomůcek u nikoho nevyvolává nadšení, ale pokud není možné řešit koncentraci prachových částic v ovzduší už jiným způsobem, nezbývá nic jiného.

Ale v poslední době se na trhu objevil systém zvlhčování vzduchu rakouské firmy MERLIN, který zvyšuje relativní vlhkost vzduchu a současně snižuje prašnost v prostředí. Z realizovaných akcí a měření, které v provozovnách proběhlo je zřejmé, že se ona prašnost výrazným poměrem snížila a zvýšila se čistota pracovního prostředí v provozovnách.

Zaměstnavatelé by se měli snažit o to, aby pracovní prostředí bylo pro zaměstnance co nejpříjemnější, ať už jde o tepelnou pohodu v zimních i letních měsících, světelnou pohodu, stabilní podíl vlhkosti ve vzduchu, která se rovněž během roku výrazně mění. V současné době již existují zařízení, která umí hlídat teplotu (plně automatické kotle obsluhované termostaty s čidlem), jako poslední hit jsou klimatizace, které regulují teplotu v letních měsících. O světelnou pohodu se postarají žárovky, výbojky s nejrůznějšími typy a tvary stínidel. V současné době jsou na trhu novinkou zvlhčovače vzduchu a to nejenom pro domácí použití, ale jako relativně nejnovější existují systémy zvlhčování pro průmyslové užití v dílnách a ve výrobních závodech, nadimenzované podle potřeb výrobního závodu ve vztahu ke kapacitám odsávání a rekuperace vzduchu, tak aby i při plném provozu odsávání bylo dosaženo optimální vlhkosti pro zaměstnance, ale i materiál a výrobky, které zůstávají vlhkostně stabilní, protože automatika hlídá neustále podíl relativní vzdušné vlhkosti. A aby nezůstalo jen u planých slov o tom, jak je systém účinný a kde všude je využíván a jakým způsobem v té či oné provozovně přispívá k zlepšení pracovního prostředí, hovoří za něj čísla z nezávislých měření provedených kontrolními orgány ve výrobním závodě, kde je systém zvlhčování již několik let využíván.

Nezávislé měření bylo provedeno v největší a nejmodernější parketárně v České republice a to ve Vyškově u Brna ve firmě Magnum Parket, a.s.. Měření bylo provedeno autorizovanou osobou č. C0200100207, zdravotním ústavem se sídlem v Brně, odštěpnou hygienickou laboratoří se sídlem v Blansku, podle platných právních předpisů.

Cílem měření bylo zjistit zatížení pracovníka firmy na rizikovém pracovišti, kde se ve zvýšené míře vyskytoval dřevní prach. Měření bylo provedeno dvakrát a to před zavedením systému zvlhčování ve výrobním závodě a totéž srovnávací měření po nainstalování zvlhčovacího systému rakouské firmy Merlin. Jednotlivé stroje výrobní technologie byly a jsou napojeny na systém centrálního vysoce výkonného odsávacího zařízení.

Předmětem vzorkování byl prašný aerosol vznikající při opracování tvrdého tuzemského a exotického dřeva při výrobě podlahových dílců a parket.

Meteorologické podmínky které provázeli měření byly p = 1011,1 kPa, ta = 24,9°C, Rh = 45,4%, jasno a bezvětří, va = 0,39 m.s-1
Mikroklimatické podmínky v prostorách výrobního závodu a konkrétního pracoviště byly ta = 27,4°C, Rh = 48,9%, va = 0,15 m.s-1

Identifikace metod vzorkování proběhla podle nařízení vlády č. 523/2002 sb., SOP HP-02 Cílem měření bylo stanovit takové koncentrace škodlivin v ovzduší, které by reprezentovaly dlouhodobou expozici pracovníka při sledované pracovní činnosti (dle ČSN EN 482). Dalším cílem měření bylo získat hodnoty reprezentující stav před instalací systému zvlhčování. Měření proběhlo během jedné osmihodinové pracovní směny, tak aby svým rozsahem pokrylo celý průběh pracovní směny.

Způsob vzorkování byl proveden odpovídajícím zařízením pro objektivitu pokusu měření. Bylo použito čerpadlo s elektronickou regulací průtoku a odběrová hlavice pro inhalabilní frakci (dle ČSN EN 481) s vláknitými filtry. FV/A. Vzorky na FV/A filtrech byly zabezpečeny v kovových krabičkách a uložené v umělohmotných krytech, přepraveny v transportní kabele při normální teplotě.

Výsledky měření jsou pro přehlednost znázorněny v přehledné tabulce viz níže.


Tab.1:Tabulka naměřených hodnot před instalací vysokotlakého zvlhčovacího systému Merlin.

V pořadí druhé nezávislé měření bylo pro objektivnost zkoušky provedeno v tomtéž výrobním závodě. V již výše zmiňované moderní parketárně ve Vyškově u Brna ve firmě Magnum Parket, a.s.. Měření bylo provedeno autorizovanou osobou č. C0200100207, zdravotním ústavem se sídlem v Brně, odštěpnou hygienickou laboratoří se sídlem v Blansku, podle platných právních předpisů.

Cílem měření bylo opět zjistit zatížení pracovníka firmy na rizikovém pracovišti, kde se ve zvýšené míře vyskytoval dřevní prach. Podmínky a pracoviště, kde probíhala první část měření bylo pro objektivitu pokusu zachováno stejné i pro druhou část měření po instalování systému vysokotlakého zvlhčování.

Meteorologické podmínky které provázeli měření byly p = 1008,4 kPa, ta = 22,3°C, Rh = 62,0%, jasno a bezvětří, va = 0,56 m.s-1
Mikroklimatické podmínky v prostorách výrobního závodu a konkrétního pracoviště byly ta = 26,8°C, Rh = 54,6%, va = 0,17 m.s-1

Identifikace metod vzorkování proběhla rovněž podle nařízení vlády č. 523/2002 sb., SOP HP-02 Cílem měření bylo stanovit takové koncentrace škodlivin v ovzduší, které by reprezentovaly dlouhodobou expozici pracovníka při sledované pracovní činnosti (dle ČSN EN 482). Měření proběhlo během jedné osmihodinové pracovní směny, tak aby svým rozsahem pokrylo celý průběh pracovní směny.

Způsob vzorkování byl proveden odpovídajícím zařízením pro objektivitu pokusu měření. Bylo použito čerpadlo s elektronickou regulací průtoku a odběrová hlavice pro inhalabilní frakci (dle ČSN EN 481) s vláknitými filtry. FV/A. Vzorky na FV/A filtrech byly zabezpečeny v kovových krabičkách a uložené v umělohmotných krytech, přepraveny v transportní kabele při normální teplotě. Údaje o časovém snímku dne obdržela laboratoř od výrobního podniku. Nejistoty jsou vyjádřeny jako rozšířené nejistoty, které byly vypočteny ze směrodatných odchylek opakovatelnosti vynásobením koeficientem rozšíření 2.

Výsledky měření jsou pro přehlednost znázorněny v přehledné tabulce viz níže.


Tab.2: Tabulka naměřených hodnot po instalací vysokotlakého zvlhčovacího systému Merlin.

Z výsledků měření je objektivním zjištěním, že se instalací zvlhčovacího systému snížila ve výrobním závodě respektive na konkrétním pracovišti prašnost téměř čtyřikrát oproti původním změřeným hodnotám bez tohoto systému.

Zaměstnavatelé by se měli snažit o to, aby pracovní prostředí zaměstnanců bylo v souladu se všemi právními předpisy a nařízeními, ale nejen to, ale aby se zaměstnanci cítili v práci dobře a příjemné, čisté pracovní prostředí je motivovalo k vyšším výkonům. Řízené podmínky pracovního prostředí ať, již jde o tepelnou, světelnou a vlhkostní pohodu zaručují investici do budoucnosti zejména tím, že stabilní a zdravé pracovní prostředí snižuje nemocnost zaměstnanců, zvyšuje koncentraci a výkon zaměstnanců. Stabilní optimální teplota a vlhkost zajišťují nižší výdej tekutin a vysušování sliznice, optimalizují tak pitný režim organismu. Všechny tyto tři jevy, které vždy spolupůsobí tím spoří zaměstnavateli peníze ve formě zaměstnanců, kteří tvoří určitý nadstav když náhle někdo onemocní.

Závěry výsledků stavu snižování prašnosti doporučujeme aplikovat do všech oblastí podnikatelských aktivit, například, textilní, tiskárenské, potravinářské, sklářské, izolační hmoty, chemický průmysl, povrchové úravy aplikace barev, balící technologie sypkých materiálů, atd.

Zvlhčovací moduly vysokotlakého systému Merlin Technology zvyšují účinnost energeticky náročného provozu odsávání. Umožňují při funkci zvlhčování pomocí praček vzduchu omezit jejich provoz na minimum a tím podstatně snížit provozní náklady na chod vzduchotechnických systemů.

Více o systému zvlhčování pro úspěšné řešení a Vaši inspiraci na www.drekoma.cz.


Kolektiv autorů: Ing. Miroslav Harazím

Ing.Marek Klimovič - výrobní ředitel Magnum Parket

Výrobní závod Magnum Parket ve Vyškově


Drekoma
logo Drekoma

DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.