Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Monitorovací systémy Daikin – co přináší za možnosti a jaký je jejich potenciál?

Dlouhodobé sledování provozu zařízení Daikin přináší mnoho užitečných dat, na jejichž základě lze snižovat spotřebu, optimalizovat nová zařízení i předvídat poruchy.

Optimalizace provozu je pro klimatizační systémy klíčový nástroj k dosažení nižších provozních nákladů. Daikin má s dálkovým monitorováním bohaté zkušenosti, první činnost byla zahájena už v roce 1993. Data, která se za tuto dobu shromáždila přispívají k trvalému vývoji klimatizačních jednotek a rozšiřování nabízených služeb. První aplikace byly zaměřeny převážně pro účely zkvalitnění služeb pro servisní firmy.

Současné technické podmínky umožnily rozvoj a rozšíření monitoringu na prakticky všechna zařízení.


Společnost Daikin zřídila v roce 2017 Evropské centrum vzdáleného monitorování. Tato platforma je silným nástrojem pro montážně – servisní firmy, které jsou schopny ve výrazně kratším časovém horizontu reagovat na případné provozní úpravy a servisní zásahy. Doba, kdy je klimatizační systém uveden do provozu a hlavním kritériem byl bezporuchový provoz je dnes samozřejmostí. Daikin nabízí zákazníkovi možnost dálkově ovládat nastavení s sledovat provoz jednotek.

Monitorovací systémy ve spolupráci s řídícím softwarem na jednotlivých zařízení umožňují prostřednictvím internetového připojení dálkové nastavení, servisní zásahy a informace o provozních stavech. Navíc jsou schopny z monitorovacích dat zpracovat zákazníkovi analýzy, na základě kterých lze dále optimalizovat provoz konečného zařízení. Potenciál využití ale nekončí. Pomocí služby vzdáleného monitorování Daikin může zákazník připojit více svých budov, kde má instalováno klimatizační zařízení Daikin, a to vše přes běžné internetové připojení. Instalace monitoringu je velmi jednoduchá, je nutné nastavení rozhraní v internetovém prohlížeči, což je součástí dodávky. V jednu chvíli tak může mít zákazník , kterým může být např. společnost zajišťující facility management, a zároveň servisní firma mít dohled nad provozem a stavem klimatizačního zařízení. Servisní firma díky online monitorovaným údajům má k dispozici důležitý nástroj, díky kterému může minimalizovat a výrazně předcházet poruchovým stavům. Zasílané upozornění na nestandardní stavy nemusí hned generovat potřebu servisního zásahu. Nebo právě naopak, pokud jsou tyto indikační zprávy dlouhodobě ignorovány, může dojít k havarijnímu stavu. Nástroj tedy pomáhá na obou stranách, servisním a montážním firmám umožňuje kontrolu nad klimatizačním nebo tepleným zařízením, zákazníkovi přehled o nastavení a bezproblémovém provozu s možností mít pod kontrolou kvalitu poskytované servisní služby.


V případě klimatizačních systémů a vytápění tepelnými čerpadly je jen málo prvků, které je potřeba za dobu životnosti měnit. Klíčovou kvalitou je správná montáž, propláchnutí potrubí a nastavení provozních stavů odpovídající technickým parametrům monitorovaného zařízení. Výběr kvalitní montážní firmy je velmi důležitý. Díky analýze provozních stavů získaných monitorováním se optimalizuje i skutečný počet čistících cyklů, ať už se jedná o čištění filtrů, nebo vnějšího výměníku. Místo odhadu počtu těchto úkonů se tyto činnosti realizují pouze dle skutečné potřeby analyzované softwarem. To eliminuje počet výjezdů servisních techniků.

Nyní se zaměříme na výhody dálkového monitoringu pro konečného zákazníka. Služba vzdáleného monitoringu je doplněná o funkce analýzy monitorovaných dat, které jsou pro zákazníka užitečné. Provozovatel služby zpracuje na základě monitorovacích dat provozní analýzu. Minimální doba sběru dat pro vyhodnocení se doporučuje v délce 6 – 12 měsíců provozu monitorovaného zařízení. Zákazník dostane zprávu o doporučení, která povedou ke snížení provozních nákladů. Například aplikovat optimalizované časové harmonogramy odpovídající skutečnému režimu a obsazenosti celé nebo i části budovy. Zkušenosti ukazují, že stačí 2 – 3x změnit nastavenou vnitřní teplotu po ukončení pracovní doby. Po ukončení doby provozu vypnutí klimatizačního zařízení. Realizací těchto provozních opatření lze dosáhnou na základě již vyhodnocených analýz až 25 % nákladů na klimatizaci. V zimním provozu lze uplatněním útlumových stavů dosáhnout až 15 % úspory na provozních nákladech na vytápění. Provozní změny mnohdy narážejí na velmi individuální požadavky uživatelů. Systém ovládání jednotek a monitoringu Daikin Cloud umožňuje individuální přístup. Rozsah doporučení si zákazník vybírá sám a sám ho dle vlastního uvážení realizuje. Například při vnější teplotě nebude v místnosti teplota 20 °C, ale 26 °C.

Dohled nad provozními stavy a náklady je jeden z hlavních požadavků firem v oblasti facility managementu. Bez online monitorování provozních stavů nelze zajištovat preventivní údržbu zařízení, která výrazně prodlouží hospodárnou dobu živostnosti zařízení a výrazně omezuje servisní zásahy a havarijní stavy.


V nabídce jsou i systémy se sofistikovanějším fungováním, které využívají senzory indikující přítomnost lidí, v kombinaci s časovým harmonogramem útlumových režimů. V těchto případech se optimalizace nebude zaměřovat jen na úsporu energie, ale i na dodržení požadovaného komfortu vnitřního prostředí při pobytu osob v budově. Díky dálkovému monitoringu lze vyhodnocovat i spokojenost uživatelů. Při častých změnách nastavení v předmětných prostorách lze usuzovat, že s nastavenou tepelnou pohodou nejsou spokojeny. Na základě analýz lze zpracovat metodiku a řešení těchto problémů s vnitřní tepelnou pohodou. Praxe ukazuje mnohdy řadu protichůdných požadavků. Managementu ve většině případů záleží na úsporách energie, zatímco zaměstnanci mají na zřeteli hlavně svůj komfort. Dosažení 100 % spokojenosti není reálné, ale lze dosáhnou určité míry kompromisů mezi komfortem a úsporou energie na chlazení a vytápění. Mnohdy stačí argumentace při hledání kompromisu v doložení reálných naměřených dat. Podle dlouhodobých výsledků analýz monitoringu v kancelářských budovách je optimalizace provozních stavů z hlediska úspor energie prakticky nulová. Je tedy na trhu k dispozici poměrně vysoký potenciál provozních úspor kancelářských budov.

Výsledky monitoringu se ukládají do databáze a jsou k dispozici. Přijetí nabízených služeb je zákazníky přijímáno velmi kladně. Je nutné dobře zkomunikovat všechny možnosti a uplatnění této služby v praxi. Dalším bonusem pro zákazníka je přehled o konečné spotřebě elektrické energie v kWh, klíčových ukazatelů energetická náročnosti kWh/m2, které jsou s provozem klimatizačního zařízení spojeny. Tyto klíčové měrné hodnoty ocení hlavně správa budovy a pokud má společnost zřízenou funkci energetického managera může dál aktivně s těmito klíčovými hodnotami pracovat na principu TARGETINGU, porovnávání klíčových hodnot stejných prostorů.

Společnost Daikin si uvědomuje, že pravidelné reporty určené pro konečného zákazníka musí být přehledné a obsahovat výstupy a doporučení ve kterých se bude snadno orientovat. Tyto výstupy se neustále na základě zkušeností doplňují a upravují. Četnosti reportů a analýz jsou specifikovány  dle různých forem nabídky této podpůrné služby.


Dalším možným využitím této služby je využití výstupů pro povinné energetické dokumenty požadované zákonem 402/2000 Sb. v posledním platném znění, vstupy pro zpracování energetického auditu, lze sledovat měrné ukazatele na spotřebu tepla na vytápění, vstupy pro kontroly klimatizačních systémů. Všechny výše uvedené dokumenty budou při dostupnosti těchto dat výrazně levnější s velmi přesnými informacemi o stavu a spotřebě monitorovaného zařízení.

Od roku 2020 se výrazně zpřísňují požadavky na energetickou efektivitu a nové budovy musí splňovat parametry pro téměř nulovou spotřebu, které bude z velké míry pokryta obnovitelnými zdroji. Stávající budovy budou na tento trend muset reagovat a jedna z neúčinnějších cest je optimalizace provozních stavů stávajícího zařízení mezi které patří klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

Navíc od roku 2025 by měla být v platnosti směrnice, která bude požadovat řídící systémy s automatickým monitorováním provozních stavů. Bude se posuzovat soulad projektované spotřeby s reálným stavem, což se bez online monitoringu nedá splnit.


Zdroj: firemní podklady DAIKIN

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.