Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak důležité je správné nastavení větrací jednotky a VZT rozvodu

Systémem řízeného větrání v bytové výstavbě zajišťujeme dodávku požadovaného množství vzduchu do obytných místností a současně odtah požadovaného množství vzduchu z technických místností (koupelny, WC, kuchyně apod.). Za tímto účelem musíme správně nastavit průtoky vzduchu do jednotlivých větví VZT rozvodu. Současně, aby větrací jednotka pracovala s maximální účinností, musíme zajistit rovnotlaký provoz (shodné množství přiváděného a odtahovaného vzduchu) za všech provozních stavů a povětrnostních podmínek. Toto se snadno řekne, ale už hůře provádí na reálné instalaci.

profesionální lopatkové anemometry
Měření na koncových elementech pomocí profesionálních lopatkových anemometrů je vhodné pro nastavení průtoků vzduchu do jednotlivých větví VZT rozvodu. Pro přesné nastavení větrací jednotky již není dostačující vzhledem výsledným nejistotám měření a složitosti postupu.

Jaký by měl být postup?

Postup bude do značné míry záviset na kvalitě regulace větrací jednotky a VZT rozvodu. Nastavení běžných jednotek a VZT rozvodů, které nejsou pro tyto účely dostatečně vybaveny by vypadalo takto:

 1. Prvotní nastavení větrací jednotky
 2. Změření průtoku vzduchu
 3. Nastavení průtoků do jednotlivých větví VZT rozvodu
 4. Druhé kontrolní měření průtoku vzduchu
 5. Korekce nastavení větrací jednotky nebo VZT rozvodu na základě změřených hodnot.
 6. Opětovné kontrolní měření a nastavení, než se nám podaří docílit, nebo spíše přiblížit se, cílovým hodnotám. Tento proces bude velmi časově náročný a může se mnohokrát opakovat.

V praxi to bohužel vypadá tak, že řada firem téměř žádné nastavení neprovádí. Jednak proto, že to téměř nikdo nekontroluje (nebo není schopen zkontrolovat) a hlavně proto, že v případě nevybavených větracích jednotek a VZT rozvodů je to složitý a téměř nerealizovatelný proces.

Naprostá většina instalačních firem nejsou specialisté vybavení škálou měřicích přístrojů. Současně jsou montážní firmy pod tlakem omezeného času pro realizaci a omezeného počtu odborných pracovníků. Není v silách běžných montážních firem, aby standardními lopatkovými anemometry při měření na koncových elementech dosáhli vysoké přesnosti nastavení. Nehledě na to, že se tlakové podmínky ve VZT rozvodu neustále mění, například vlivem působení větru na budovu a pozvolným zanášením filtrů.

Je tedy vhodné najít jiné a pokročilejší řešení, které usnadní nastavení a uživateli garantuje, že bude větrání fungovat správně a větrací jednotka dosahovat nejlepších možných parametrů.

Pokročilá automatizace provozu jednotek Brink Flair

Správné nastavení větrací jednotky optimalizuje větrání a vede k úsporám energie a omezení hlučnosti

Snadné nastavení větrací jednotky montážní firmou na stavbě, ale i možnost snadných úprav nastavení během provozu větrání se ukazuje jako klíčové pro správný, efektivní a bezproblémový provoz větrání. Proto je nesmírně důležité, aby nastavení a ovládání rezidenčních větracích jednotek bylo snadné, rychlé a ulehčilo montážníkům práci.

Této skutečnosti si je firma Brink již řadu let vědoma a její větrací jednotky obsahují regulaci, která jednak usnadní a urychlí nastavení, ale je i podstatně přesnější než samostatné procentuální nastavování otáček ventilátorů na základě průtoků vzduchu změřených na koncových elementech.

Ventilátory ve větracích jednotkách Brink Flair obsahují lopatkové anemometry, teplotní a vlhkostní čidla. Měří hmotnostní průtok vzduchu. Na displeji větrací jednotky stačí nastavit požadované hodnoty pro jednotlivé požadované režimy větrání. Regulace větrací jednotky sama nastaví ventilátory do požadovaných otáček. V infomenu větrací jednotky pak lze kontrolovat aktuální průtok a tlak, se kterým větrací jednotka pracuje.
Ventilátory ve větracích jednotkách Brink Flair obsahují lopatkové anemometry, teplotní a vlhkostní čidla. Měří hmotnostní průtok vzduchu. Na displeji větrací jednotky stačí nastavit požadované hodnoty pro jednotlivé požadované režimy větrání. Regulace větrací jednotky sama nastaví ventilátory do požadovaných otáček. V infomenu větrací jednotky pak lze kontrolovat aktuální průtok a tlak, se kterým větrací jednotka pracuje.

Požadovaný průtok vzduchu zadáváme přímo v m3/h pro jednotlivé režimy větrání. Není nutné složitě nastavovat samostatně přívodní a odtahový ventilátor v % výkonu či otáček. Jednotky Brink jsou vybaveny sofistikovanou automatickou regulací konstantního průtoku, která sama nastaví ventilátory do požadovaného rovnotlakého režimu. Veškeré nastavení se odehrává z přehledného displeje v menu jednotky. Větrací jednotka pak sama reaguje na změny tlaku způsobené postupným zanášením filtrů, změnou návětrné strany domu a dalšími vlivy.

VZT rozvod Air Excellent
VZT rozvod Air Excellent

VZT rozvod Air Excellent umožňuje nastavení průtoku vzduchu do jednotlivých větví pomocí regulačních clon či klapek umístěných v rozdělovacích boxech a jejich výpočet pomocí kalkulačního programu. Jedná se o další část systému větrání, která zpřesňuje, ulehčuje a urychluje realizaci. Tento způsob zaregulování současně omezuje hlučnost na koncových elementech způsobenou nevhodným seškrcením.
 • Výrazná úspora času při uvádění větrání do provozu
 • Výrazně přesnější a kvalitnější nastavení větrací jednotky
 • Lepší orientace v aktuálním provozu větrací jednotky
 • Uživatelsky snazší úpravy nastavení během provozu

Toto zjednodušení nastavení a automatizace pomocí sofistikované regulace Brink zajišťuje dlouhodobou funkčnost a kvalitu větrání. Jednotka přivádí stále požadované množství vzduchu, i když jsou třeba již zanešené filtry. Zvýšení výkonu ventilátorů z důvodu zanesených filtrů sice znamená i zvýšení jejich hlučnosti, ale primárním úkolem větrací jednotky je zajistit požadovanou výměnu vzduchu a kvalitu vnitřního prostředí. Problém znečištěných filtrů musí řešit pravidelná údržba, nikoli zanedbaná výměna, kdy uživatel po několik let ani netuší, že větrací jednotka obsahuje nějaké filtry a větrání je z tohoto důvodu nefunkční.

V případě specifického požadavku lze nastavit větrání i do přetlaku či podtlaku. Nastavení může být trvalé, nebo krátkodobé pro určitou situaci. Příkladem může být krátkodobý přetlak při přikládání do krbu. Iniciaci těchto stavů provádíme pomocí programovatelných vstupů na rozšířené desce PLUS.


Základním vybavením každé montážní firmy realizující větrání by běl být lopatkový anemometr. Ten může mít více podob, viz nabídka přístrojů firmy Airflow. Každé měření má určitou „nepřesnost“, která je dána přesností měřicího přístroje, přesností zvolené metody a dalšími vlivy.

 1. Základní kompaktní měřicí přístroj s nástavci pro měření průtoku vzduchu na koncových elementech. S tímto přístrojem lze dosáhnout nejistot měření od 10 % do 20 %. Nejistotu měření může výrazně zhoršit schopnosti pracovníka provádějícího měření a typ distribučních elementů.
 2. Multifunkční měřicí přístroj, která kromě nástavce s lopatkovým anemometrem umožní připojit další sondy např. pro měření tlaku.
 3. Špičkový měřicí přístroj pro měření průtoku vzduchu obsahující kompenzaci tlakové ztráty a vložky pro usměrnění proudu vzduchu. S tímto přístrojem lze dosáhnout nejpřesnějších výsledků, kdy nejistota se pohybuje do ±10 %.

Závěr:

Pokročilá regulace jednotek Brink
Pokročilá regulace jednotek Brink a odborné montážní firmy jsou pro uživatele zárukou funkčního a úsporného systému větrání. Odborné firmy je myšleno firmy vybavené odpovídajícími přístroji a dodržující správné postupy instalace, nastavení a údržby.

Špatné nastavení větrací jednotky, kdy nedosahujeme požadovaného rovnotlakého větrání může mít neblahý vliv na stavební konstrukce, kde díky přetlaku či podtlaku dochází k proudění vzduchu skrz netěsnosti a následné kondenzaci v zimním období. Současně tepelný výměník větrací jednotky nepracuje v optimálních podmínkách a nedosahuje kýžené účinnosti zpětného zisku tepla. Účinnost větracích jednotek bez vhodné automatické regulace zajišťující rovnotlaký režim pak v praxi může klesat o 3–9 % oproti oficiálním změřeným a udávaným hodnotám. Investor by tedy měl sledovat při výběru větrací jednotky nejen její technické parametry jako je účinnost, spotřeba a hlučnost, ale také její vybavenst a ovládání, které v důsledku ovlivní výsledný provoz větrací jednotky.

Sebedokonalejší větrací jednotka se neobejde bez odborné a kvalitní montážní firmy. Zde by se investor měl ptát, jakými měřicími přístroji je firma vybavena a zda byla na jejich použití zaškolena. Dále jak provádí nastavení větrací jednotky a jak vypadá měřicí protokol, který obdrží po dokončení a zprovoznění vzduchotechniky.

Systém Brink připravený pro snadné, přesné a rychlé nastavení průtoků vzduchu


Pro správnou funkci systému větrání musíme splnit dvě důležité podmínky. Zajistit požadovaný průtok do jednotlivých větví (místností) podle projektu. Současně zajistit rovnotlaký provoz, kdy větrací jednotka přivádí a odvádí shodné množství vzduchu. Větrací jednotky Brink s rozvodem Air Excellent od firmy Ubbink tento náročný proces značně usnadňují a urychlují.

Doplnění k přesnosti měřicích přístrojů vs nejistota měření

Často se setkáváme s nepochopením pojmů přesnost (nejistota) měření vs. přesnost použitého měřicího přístroje. Zjednodušeně lze říci, že přesnost přístroje je důležitá, ale jedná se jen o část, která ovlivní celkovou nejistotu měření. Ta se potom skládá z metodiky měření (popis viz. Normy) a v neposlední řadě zkušenostmi technika a jeho dokonalým zvládnutím měřicí techniky a metodiky měření.

Pro základní informaci doporučujeme normu ČSN EN12599 (kap. 8 – Nejistota měření, Příloha H, příklady výpočtu nejistoty měření). Kompletní vyjádření nejistoty měření je poměrně složité a rozhodně není žádoucí komplikovat montážním firmám život. V těchto případech postačí dodržet požadavky normy a na ni se vždy i odkázat při určení nejistot měření. Detailně se určením nejistot a metodik zabývá firma Airflow při svých odborných seminářích. (viz www.airflow.cz/novinky/seminare.php)

O náročnosti zaregulování VZT pojednává tento článek, který ukazuje jak je složité i pro odbornou firmu nastavit nepřipravenou a ne zcela uživatelky „přátelskou“ instalaci: vetrani.tzb-info.cz/regulace-vetrani-klimatizace/24045-problematika-zaregulovani-vzt-v-bytovych-domech


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...