Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrat okny, nebo přes filtr?

Filtry používáme např. v pračce, myčce, klimatizaci, v autě. Všude, kde je potřeba slovy klasika oddělit „zrno od plev“. A tak není překvapením, že se používají i v rekuperačním systému větrání.
Jedním z argumentů proč rekuperaci do domu neinstalovat je, že větrání přes „filtry“ není zdravé. Jak je to doopravdy?

 

Důležitou součástí větracích a rekuperačních jednotek je filtr, který má za úkol přiváděný vzduch zbavit nečistot. Dle současné mezinárodní normalizace v Evropě a ČSN se vzduchové filtry dělí na filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání (ČSN EN 779) a na filtry s vysokou účinností (ČSN EN 1822).

Filtry pro běžné větrání

Filtr G4 se záchytem polystyrenových kuliček. Zdroj: ThermWet s.r.o.
Filtr G4 se záchytem polystyrenových kuliček. Zdroj: ThermWet s.r.o.

Filtry jsou rozdělené do skupin G1 až G4 a F6 až F9 dle tlakové ztráty. Vlastní zkouška na zatřídění hrubých a jemných filtrů se skládá z postupného měření tlakové ztráty, zkoušky na počtovou odlučivost filtru pro kapalný aerosol 0,2–3,0 μm s tím, že pro zatřídění se používá kanál s intervalem velikostí, kde střední velikost částice je 0,4 μm a zkoušky na syntetický prach.

„Jestliže střední odlučnost na aerosolové částice Em je nižší než 40 %, filtr je zařazen mezi hrubé filtry a jeho zatřídění je provedeno podle střední odlučnosti na syntetický prach Am. Jestliže Em ≥ 40 %, filtr je zařazen mezi jemné filtry a konkrétní zatřídění je podle dosažené hodnoty Em“.[12]

Odlučivost na syntetický prach A se zjišťuje vážením (gravimetricky) podle podané hmotnosti dávky prachu a nárůstu hmotnosti koncového filtru, který je v trati umístěn za zkoušeným filtrem.

Doporučení pro použití filtrů podle jednotlivých tříd

Filtry atmosférického vzduchu se používají ve větracích a klimatizačních zařízeních k odstranění nečistot, které se v atmosférickém vzduchu vyskytují. Třída filtrů se volí podle výskytu nečistot ve vzduchu a požadavku na čistotu prostoru, do kterého je vzduch přiváděn. Požadavky na čistotu prostoru závisí na činnosti osob nebo na požadavcích výrob a technologií. Filtrace musí rovněž zajistit ochranu vlastního větracího a klimatizačního zařízení před znečištěním a u speciálních technologií (např. zdravotnictví, farmacie, biotechnologie) i ochranu před kontaminací. Pevné a kapalné příměsi jsou součástí venkovního vzduchu a jejich koncentrace a složení kolísá podle místních podmínek, ročního období i v průběhu dne. Největší znečištění vzduchu je ve velkých městech a v okolí průmyslových podniků, kde může dosahovat až 1 mg/m3, nejmenší na venkově, < 0,1 mg/m3. Příměsi jsou různého chemického složení a jsou způsobené lidskou činností (doprava, průmysl) i přírodního původu (eroze hornin, sopečná činnost, příměsi rostlinného a živočišného původu). Částice větší než 20 μm rychle sedimentují a vyskytují se pouze v blízkosti jejich zdrojů. Částice menší než 0,1 μm (např. viry) snadno koagulují a vyskytují se často jako shluky o větších rozměrech 0,1–0,5 μm. Běžně se za atmosférický prach považují částice v rozsahu velikostí 0,01–20 μm. Přibližně 99 % celkového počtu jsou částice menší než 1 μm, ale u hmotnostního rozdělení tyto částice představují pouze okolo 10 % celkové hmotnosti částic.

Z hlediska použití filtrů nás zajímají velikosti některých typických příměsí. Pro představu jsou některé z nich uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1  Druhy částic a jejich velikosti [12]
Částicevelikost
Viry0,005–0,1 μm
Bakterie0,2–20 μm (většinou 0,5–1,5 μm)
Výtrusy hub2–120 μm
Pyl10–200 μm
Plísně2–100 μm
Cigaretový kouř0,01–1 μm (střední hodnota 0,5 μm)
Olejová mlha0,04–1 μm
Saze0,01–0,5 μm
Kouř1 μm

Při volbě filtrů pro běžné větrání (G1–F9) se vychází z praktických zkušeností.

Z výše uvedených informací je zjevné, že filtrace příchozího vzduchu je účinnou zbraní v boji nejen proti polétavému prachu, který v zimě, ale i v létě tolik trápí obyvatele našich měst. Dalším nemalým přínosem větrání přes filtry je zisk čisté a nehlučné domácí zóny nejen pro alergiky.

Na trhu jsou pro použití v RD a bytech filtry, které jsou různě skládané do kapes, nebo vkládané rouno na mřížku z tahokovu. Nejčastěji používané jsou G4 prachové, které jsou hodně řídké a je lepší už v základním osazení použít filtry v třídě F5–F7, dají se koupit i Carbo filtry, které jsou s obsahem aktivního uhlí a mohou pomoci všude tam, kde je potřeba zamezit vstupu zápachu z kouře např. z topení od souseda, do obytného prostoru. Doporučená četnost výměny filtrů záleží na jejich velikosti a tím kapacitě a může se hodně lišit i v závislosti na prašnosti v okolí domu. Obvykle filtry zvládne vyměnit uživatel sám a to 2–5krát do roka.

Z výše uvedených informací se dá usuzovat, že VZT v rodinných domech a v bytech není nejen zdraví škodlivá, ale při dodržení jednoduché obsluhy i zdravotně přínosná. Stálý přívod čerstvého vzduchu přes filtraci, komfortně stálá teplota bez mrazivých výkyvů, ticho (nenarušování klidu domova hlukem z dopravy, průmyslu) a odvod vydýchaného vzduchu, pachů, vlhkosti, toxinů z lepidel, ale i účinný odvod Radonu, to vše ukazuje na nemalý přínos zařízení, které je mnohdy posuzováno nespravedlivě jen z pohledu finančního přínosu ze zpětného zisku tepla.

Větrejte úsporně i Vy!

Na téma zdravé prostředí ve smyslu obsahu nežádoucích bakterií a plísní v našich domovech v souvislosti s instalovanou VZT TZB-info financovalo průzkum v objektech s rekuperací, odebrané vzorky byly vyhodnoceny standardními metodami ve Státním zdravotním ústavu. Jednalo se o objekty, které jsou již využívány, ale rozvody nejsou čištěny. Cílem projektu bylo ověřit, zda nucené větrání s rekuperací v provozu běžného bytového provozu, kdy nelze předpokládat pravidelné čištění, není naopak zdravotní zátěží z pohledu mikrobiologie. Na základě vyšetření stěrů VZT v rodinných domech a bytě lze konstatovat, že z mikrobiologického hlediska nepředstavuje vyšetřované prostředí ohrožení zdraví lidí. Projekt bude dále pokračovat, TZB-info se bude snažit rozšířit skupinu prověřených objektů.


ThermWet s.r.o.
logo ThermWet s.r.o.

Společnost ThermWet – kompletní řešení řízeného větrání s rekuperací do Vašeho domu! Vývoj, výroba, projekce, montáž, servis – vše pod jednou českou střechou! Vyrábíme a montujeme vlastní řadu rekuperačních jednotek Ventbox pro rodinné domy ...